Skip to main content

Full text of "Latin year"

See other formats


FROM THE LIBRARY OF 

REV. LOUIS FITZGERALD BENSON, D. D. 

BEQUEATHED BY HIM TO 

THE LIBRARY OF 

PRINCETON THEOLOGICAL SEMINARY Sectiom /V3T^- THE LATIN YEAR. V '>>* .! OF PR/A 13 1933 /*, THE LATIN XEAR>^__LL_: 

Compiled by tbe Rev. W. J. hoftie, B. A., 
F.S.A. Wi^ illuflrations by Robert Bate- 

LONDON 

BASIL MONTAGU PICKERING 

196 PICCADILLY 

1B73 Digitized by the Internet Archive 
m 2013 http://archive.org/details/latinyearOOIoft 
ILcce angeli accejferunt et minifirabant E/. DIES CINERUM. 

Ke tidearis hominlbus jejunans, fed Patri tuc. Efuy quadragenarice 
J D iSiator abjtinentice 

Qjui ob falutem mentium 
H oc fanxeras jejunium, 

ij. 
A dejlo nunc ecclejice, 
A dejlo pcsnitentice y 
Qjice pro fuis exceffibus 
P rofufs orat precibus. DIES CINERUM. 

nj. 
I n retroacla crimina 
T ua remitte gratia ; 
Et a futuris adhibe 
C uflcdiam mitiffime : 

iiij. 
U t, expiati annuis 
J ejunorum xiciimis, 
T endamus ad pafchalia 
D igne colenda gaudia. DIES CINERUM. 

Parce 9 T)omlr.e 9 parce populo tuo. 

D les irce, dies illa 

S olvet fceclum infctvilla, 
T ejie David cum Sibylla. 

Q^antus tremor efi futurus, 
Qjiando jtidex eft venturus, 
C uncla Jlritle difcuflurus. 

T uba, mirum fpargens fonum 
P er fepulchra regionum, 
C oget omnes ante thronum* 

M ors Jlupebit et natura 
Quum refurget creatura 
J udicanti refponfura. DIES CINERUM. 

L iber fcriptus proferetur 
I n quo totum ccntinetur, 
D e quo mundus judicetur. 

]udex ergo quum fedebit, 
Qjiidquid latei, apparehii, 
N il inultum remanebit. 

Quidfum mifer tunc diclurus, 
Quem patronum rogaturus, 
Quum vix jujlus fit fecurus t 

R ex tremendce majejlatis, 
Qjui falvandos fahas gratis, 
S alva me, fons pietaiis. 

R ecordare, ]efu pie, 
Quodfum caufa tu<s vice ; 
N e me perdas illa die. 

Qjiccrens mefedijli lajlus, 
R edemijli cntcem pafius : 
T antus labor nonfit cajlus. DIES CINERUM. 

J xijle Judex ultionis, 
D onumfac remiTwnis 
A nie diem raticnis. 

I ngemifco tanquam reus, 
C ulpa rnbet vultus meus : 
£ upplicanii parce, Deus. 

Qjii Mariam abfolvijli, 
E t latronem exaudijti, 
M ihi quoque fpem dedfii. 

P reces meae nonfunt dignce, 
S ed tu bonus fac benigne 
N e perenni cremer igne. 

C anfutatis malediciis, 

F lammis acribus addictis, 
V oar me e«m benediclis. 

O ro fupplex et acclinis ; 
C or coniriium quafi cinis : 
G ere curam mei finis. DOMINICA PRIMA QUADRAGESIMiE. 

Ef cjiendli Er omriia regna mundi, et glcriam eorum. 
I. 

Ur mundus militatfub vana gloria, 
C C ujus profperitas ejl tranjitoria f 
T am cito labitur ejus potentia 
Qjiam vafa figuli, quce Junt fragilia. 

ij. 
P lus crede literis Jcriptis in glacie, 
Qjiam mundi fragilis vanee fallacice : 
F allax in prcemiis virtutis fpecie, 
Quce nunquam babuit tempus fiducice. 

iij. 
T ot clari proceres, tot regum fpatia, 
T ot ora prefulum, tot regna foriia, 
T ot mundi principes, tanta potentia, 
1 n iftu oculi, clauduntur omnia. DOMINICA PRIMA. 

iiij. 
Qjtatn breve fejlum eji hoc mundi gloria . 
U t umbra hominis.fic ejus gaudia, 
Qjice femper fubtrahunt aterna prcemia. 
E t ducunt hominem ad dura devia. 

v. 
O efca vermium ! O majla pulveris ! 

ros, O vanitas, cur fic exiolleris f 

1 gnoras penitus uirum cras vixeris, 
B enefac omnibus, quamdiu poteris. 

vj. 

H cec carnis gloria quat magni penditur. 
S acris in litteris flos fceni dicitur ; 
O lcve folium, quod vento rapitur ! 
S ic vita hominis hac via tollitur. 

vij. 
N il tuum dixeris quod potes perdere ! 
Quod mundus iribuit, intendit rapere : 
S uperna cogita, corfit in ceihere : 
F elix, qui potuit mundum contemnere ! DOMINICA SECUNDA QUADRAGESIM.E. 

Non enim tocavit nos Y)eus in hnmunditiam, 
jr.d in Janclijicationem, 

I. 

Omo Dei creatura, 
H C ur in carne mcritura 
EJl tam parva iibi cura 
P ro eterna gloria f 
llla quanta fit fi fcires, 
P rceter eam nilfitires ; 
N ec mundana fic ambires, 
V ana, iranfiioria. 

IJ- 

I llic angelorum chori, 
S ancii, facie decori, 
V ivere ei nunquam mori, 
M ortis nec memoria ; DOMINICA SECUNDA. 

I n eternum fed gaudere, 
S ummo bono inhcsrere, 
C uncla bona pofftdere 
I n eterna glcria. iij. 
N unquam auris bcvc audivit, 
N ec videre quifquam fcivit ; 
S olum qui in ccelis vivii, 

S cit experientia, 
Quid, a malis liberati 
E t in gloria locati, 
I pfe poffident beati 

I n Chrifti prcfentia. iiij. 
S ed his paucis propalatis 
P artim taclis et narraiis, 
Qwce iumfanclis, tum damnaiis 
P reparaia legimus ; io DOMINICA SECUNDA 

J am prudentius agamus, 
S anclam vitam eligamus, 
I n boc mundo defleamus 
M ala qua? peregimus. v. 
Non vivamus ut jumenta, 
N e pojl mortem ad tormenta 
V eniamus et lamenta 

I ntolerabilia. 
M odo veniam precemur, 
M ortem Cbrijti meditemur, 
A d Juperna preparemur 

D ejiderabilia. E ccc mundus evanefcit, 
D ecor cjus jam marcefcit, 
E t quotidie vilefcit 

F allax ejus gloria QUADRAGESIM^:. n 

Qjuce demergii ad inferna. 
E rgo gloria fuperna, 
V ita ncbis fempiterna 
J ugisfit memoria. DOMINICA TERTIA QUADRAGESIMiE. 

Qhrijius dikxlt nos et tradidit Jemet ipfum pro nobis. 
I. 

Uc adjugum Calvarice, 
H J efum fequamur ducem : 

N ojlrce tropbceum gloricc, 
D eofculemur crucem. 
Qui generofus miles efl, 

S ibi ducat honori, 
Qum duce jefu millies 
I n crucis campo mori. 12 DOMINICA TERTIA Quis colla mites excutit, 

H <zc ejl eundum via : 
Qjio dux vexillum pradulii, 

S equamur turma pia, 
EJi fumma puii gloria : 

N ec efi tam falfus potus, 
Qjri non crucis memoria 

E xbauriatur totus. 

nj. 
M orofus es et teiricus, 

M orborum cinclus chcro f 
JE grotat iecum medicus 

D ecutnbens crucis iboro, 
N cn eji a Cbrifti reriice 

A d plantam pedis vena, 
P ro te qv.am ncn, O perdite, 

J\l ajor ajjligit pana. 

iiij. 
D ivitiis exuiiis es, 
M endicitatis hares ? QUADRAGESIM/IZ. 13 

I n cruce Jefus nudus eft, 

N unc minus cegre feres, 
E i vidpes diveriiculum, 

E t nidum nofcit pajler : 
E heu ! Chrifxi cubiculum 

EJl dura crucis ajler. 

v. 
M aledicis fermo/iibus 

S i fama laceraiur, 
E n jefus cum laironihus 

1 niquis depuiatur ; 
Cum hinc lavorum fpicula 

C orpus perpenetraruni, 
] nde linguarum jacula 

M eniem tranfverberarunt. 

vj. 
F aiale iimes jaculum 

T e quando mors invadei t 
O nobile fpeclaculum ! 

M iles cum duce cadet : 


i 4 DOMINICA TERTIA. 

C brijlus acerbi funeris 
P rior excepit iclum, 

H inc tu lelhalem vulneris 
V ix fenties infliftum. 

vjj. 
T andemji confcieniice 

T e lancinant punclurce, 
P er fruclus pcenitcntitv, 

H ce fopiuntur curce : 
S ub inclinaio capite, 

Qjn Spiritum emifit, 
J efus favorem gratia? 

E t veniam promifit. DOMINICA QUARTA QUADRAGESiM>E. 

\lla autaHy qua jitrjum eji Jerufalcm, Tibtra efi, 
qua efi tnater nofira. 

I. 

Erufalem luminofa 
J V erce pacis vifio, 

F elix nimis ac formofa ; 
S ummi Regis manfio ; 
D e te O quam gloriofa 
D iciafunt af&culo ! 

ij. 
L apidibus expoliiis 

S truSia tu mirifice, 
G emmisy auro, claris vitris, 

D ecoraris undique ; 
P ortoe fulgent margaritis. 

P latece funt aurece. i6 DOMINICA QUARTA 

iij. 

I n ie robufia juventus 

T u cevum non deperit ; 

S cnex feu morie prcevenius 
N eque ejt neque erit ; 

S ed neque futurum tempus ; 

P rcefens nunquam prcsterit. 

IV. 

I n ic durat longiiudo 

S empiierni temporis f 

Qjice plena beatitudo 

R eformati corporis ; 

T u boc par fitnilitudo 

R edemptis et Angelis. 

v. 

O quam vere gloriofum 
Eris, corpus fragile, 

Cumfueris tam formofum 
F orte, fanum, agile, 

Liberum, volupiuofum t 
T u cevum durabile ! QJJADRAGESIMiE. 17 

vj. 
O tnni fenfu ferifitive 

V igens Deumfentiet, 
M enteque intelleclive 

C lare hunc intelliget, 
Qjiem ample£lens unitive 

S upra mentem diliget. 

VIJ. 

N oli flere, nec triflari 

H omo pufillanimis 
S i contingat te gravari 

L aboribus variis, 
S eu graviter impugnari 

T emptamentis dcemonis. 

VIIJ. 

E n audis quod non condigna 

P ajfiones fceculi, 
A c/ promiflum tam infigne 

S empiterni prcemii, 
Qjco donabuntur benigne 

CunSii Deifamuli. 
c DOMINICA QUINTA QUADRAGESIMiE. 

Quanto magis fanguis Qhrifii, qui per Spiritum Santlum femttipfum 

obtulit immaculatum Deo emundabit confcientiam ncfiram 

ab operibus mortuis, ad fervicndum Dco vi-venti. 

J. 

Jrce coniemplator crucis, 
M D e qud Rex pendebat lucis, 
N ojlra pono lucra damno, 
N ojlra lautiora temno. 

ij. 
M e non ullo, }efu, paclo, 
T ud niji cruce, ja6io ; 
Qjceis Jruebar mitto Jrui, 
S anguinis Jecutor Tui. 

iij. 
En! de manu, pede, fronte, 
A mor, dolor manant Jonte. 
O amoris dolor Jinis ! 
O corona pulchra fpinis ' DOMINICA QUINTA. 19 

IV. 

D onum foret tellus tota 
M inus quam ad mea vota. 
En/ amori tantis digno 
M entem, vitam, me, rebgno. DOMINICA PROXIMA ANTE PASCHA. 

Vt in nomine Jefu omne genu jleElatur . 
J. 

Ve Jefu, beatorum 
A Spes etfalus miferorum ; 
Lux et via Tu jujlorum, 
I ter fpernis impiorum. 

ij. 
A ve nomen dulce Jefus, 
T u de monte lapis ccefus, 
E t vitalis mentis efus ; 
AdTe clamat homo lcefus. 20 DOMINICA PROXIMA 

i»J. 
A ve porta cali clavis, 
] efu dulcis et fuavis ; 
A d te clamo corde gravis, 
Qwi quam tnortem vitam mavis. 

IV. 

A ve ]efu dulcisfono, 
S ume Tuofuper throno 
V erba mea, quce propono 
P ietatis tuce dono. 

v. 

A vefalus noflrce fpei, 
M iferere f ]efu, mei ; 
O dulcedo requiei, 
Tu me fana, virtus Dei. 

vj. 
C ive notnen admirandum, 
O rbe toto prcedicandum, 
J efu dulcis ab narrandum, 
N os accendas ad amandum. ANTE PASCHA. 21 

VIj. 

A ve ]efu tni benigne, 
N omen tuum ob injigne 
S urge velox, ne maligne 
S urgat bojlis in me digne. 

viij. 
A ve Jefu, princeps fortis 
E t ccelejiis dux cobortis, 
N e me premat umbra mortis 
E duc de inferni portis. 22 FERIA SECUNDA ANTE PASCHA. 

Ifte formofus in Jiola fua. 
J. 

Xite fili(B Syon, 
E V idete vejlrum regem, 

P rodit e throno Salomon, 
A d carumjibi gregem, 
N itente fulget purpura 
S ceptro, corona gemmea. 

IJ. 

H ic Salomon pacificus, 

N on matris laurum ferens, 

EJl ]efus, Deifilius 

O tivce ramum gerens. 

S ecuram pacis te/leram, 

Offert delicli veniam. FERIA SECUNDA. 23 

"J. 
Ejus corona fplendicat, 

S ed eji contexta rubo ; 
E t gemmoe, quot intermicant, 

N afcuntur mari rubro ; 
S cintillant Jiczit faculce, 
Nam,Junt cruoris maculce. 

jv. 
S ceptrum quod gefiat regium, 

Qjuo legem dicii mundo, 
N on fafcis efi quiritium, 

Sedjiucluans arundo: 
N on enim virga ferrea 
H umana regii peciora. 

v. 
F efliva regis purpura 

Qjiam rudis manus Jinxit, 
C alonis eji lanercida ; 

N on cocci vermis tinxit : 
Q«t dixit Ego vermiflum 
C ruore tinxit coccinum. 24. FERIA SECUNDA. 

vj. 
H inc regi regum fervuli 

C ervicem infleclamus, 
R egis exemplo, fceculi 

P ompam difpiciamus ; 
N e membri peftus frigeat 
Qjtum caput fpinis rigeat. FERIA TERTIA ANTE PASCHA. 

A lios fafoc s fech. 

J. 
Mi ]efu, quifubire 
O V oluifli pro me dirce 

C rucis ignominiam ; 
Qjii pro meis Te peccatis 
I n bac ara pietaiis 

D ederas in hofliam ; FERIA TERTIA. 

U. 
C oram Te enfupplex cado, 
Et tne Tibi totum trado, 

A c infervum confecro . 
S cio quidem me peccafle, 
Etut ovem aberrafle, 

A h ! condones obfecro. 

iij. 
T andem rogo tot labores 
T antus fanguis, et dolores, 

F ac in me non pereant : 
S ed quod baSienus peccavi 
Tua Crux, cumfpinis, clavi 

A c mors tua deleant. 26 FERIA QUARTA ANTE PASCHA. 

E/ qua?rebant principes facerdotum, et fcriba:, 
quomodo Jefum interfecerent. 

J. 

Popule mi, quid merui t 
O In quo te contrijlavi t 

N onne quibus debui 
B onis te ornavi. 

U. 
D ic qua in re offendite ? 

Qjio modo vis, abunde ; 
E mendabo quod in me 

D ifplicet, refponde. 

iij. 
C ur odio tam impio 

U t hofiem me invadis t 
Crucis cur fupplicio 

M e necandum tradis t FERIA QUARTA. 27 

IV. 

T e condidi et nibili 

Te ex abyjlo duxi : 
V itam tibi contuli, 

M ente te inflruxi. 

v. 
T u impio judicio 

M e morti condemnajii : 
H ojle tu cumjlygio 

In me confpirajli. 

vj. 
T otjidera bdc dexterd 

I n tuas ujus feci ; 
P lantas tot et pecora 

H dc tibi fubjeci. 

VIJ. 

E n liberum te dominum 

C un&orum procreavi 
M undum in palativ.m 

T ibifabricavi. 28 FERIA QUARTA 

VIIJ. 

T u pauculis argenteis 
M e hojli vendidijli ; 

Et ut fcurram JEtberis 
R egem prodidijli. 

IX. 

T u fujlibus et enjibus 
A rmatus ad me venis ; 

E t ceu furem funibus 
L igas et catenis. 

x. 

U t unicum te filium 
I n meo finu fovi ; 

S emper tuum commodum 
S edulo promovi. 

XI. 

Tufcommatis et colaphis 
H anc curam rependifli : 

P robris tu me pluribus 
C aptum affecijli. ANTE PASCHA. 29 

XIj. 

T e variis fcientiis 

P rce brutis exornavi : 
T e et ipjis angelis 

P rope excequavi. 

xiij. 
U t Jiolido et fatuo 

T u mihi illufijli : 
T u latroni impio 

M e poflhahuijli. 

XIV. 

O popule mi, nam merui 

H orrendejic tra£iari f 
E t tam miferahili 

M odo trucidari t 

xv. 
A b, propera convertere^ 

P eccata detejlare ; 
Quare te vis perdere, 

Cum queas falvare f 3° FERIA QUINTA ANTE PASCHA. 

Qjuctiefcunyue enim manducabitis panem bunc et calicem bibetis % 
mortem Domini annuntiabitis. donec veniat. Ange lingua gloriofi 
P C orporis myjlerium ; 

S anguinifque pretioji, 
Qttem in mundi pretium : 
F ru6ius ventris generoji, 
R ex effudit gentium. 

U. 
N obis datus, nobis natus, 
E x intacla Virgine ; 

Kt in mundo converfatus, 
Sparfo verbi femine ; 
S v.i moras incolatus 

Miro claujit ordine* FERIA QUINTA. 31 

nj. 
I njupremce no6ie ccenoe 
R ecumbens cum fratribus ; 

O bfervata lege plene 
C ivis in legalibus ; 
C ibum turbce duodence 

Se datfuis manibus. 

IV. 

V erbum Caro panem verum 

V erbo Carnem efficit ; 

F itque Sanguis Chrijti merum : 
Rtjifenfus deficit, 
A dfirmandum cor (incerum 

S ola Fides sufficit. 

v. 
T antum ergo Sacramentum 

V eneremur cernui ; 

E t antiquum documentum 
N ovo cedat ritui ; 
P rcejiet Fides fupplementum 

S enfuum defeclui. 32 FERIA QUINTA. vj. 
O ]efum, Tuum vultum, 
Qjiem colimus occultum 

Sub panis fpecie, 
F ac, ut y remoto velo, 
G loriofo in ccelo, 

C ernamus acie. DIES PASSIONIS. 

\jt faciam, Deus, foluntatem Tuam, 
AD MATUTINAS. 

Atris fapientia, veritas Divina, 
P D eus-Homo, captus eft hora matutina, 
A notis difcipulis cito dereliclus, 
A }udeeis venditus, traditus, affliSlus. 

AD PRIMAM. 

H ora prima duclus efl Jefus ad Pilatum, 
F atfis teflimoniis multum accufatum ; 
Ubi crucifixerunt ILum. 
D 34 DIES PASSIONIS. I n collo percutiunt manibus ligatum : 

V ultum Dei confpuunt lumen cceli gratum. 

AD TERTIAM. 

" C rucijige " clamitant hora tertiarum, 
I llufus induitur vefle purpurarum ; 
C aput Ejus pungitur corona fpinarum ; 
C rucem portat humeris ad locum pcenarum. 

AD SEXTAM. 

Horafexta jefus ejt cruci conclavatus, 
A tque cum latronibus pendens deputatus ; 
P rce tormentis fitiens felle faturatus, 
A gnus crimen diluit fic ludificatus. AD NONAM. 

H ora nona Dominus ]efus expiravit, 

" H eli .'" clamans animam Yatri commendavit , 

L atus ejus lancea miles perforavit, 

Terra tunc contremuit et fol obfcuravit. DIES PASSIONIS. 

AD VESPERAS. 

D e cruce deponitur hora vefpertina. 
F ortitudo latuit in mente divina ; 
T alem mortem fubiit vitce medicina, 
H eu ! corona glorice jacuit fupina. 

AD COMPLETORIUM. 

H ora compleiorii datur fepulturce 
C orpus Qhrifii nohile, fpes vitce futurce ; 
C onditur aromate complentur Scriptunz. 
J u gift memoria mors hcec mihi curce. I 36 DIES PASSIONIS. 

]efus Nazarenm, Kex ]udt£orum, 
I. 

Alve mundi falutare 
S S alve, falve, ]efu care ; 
C ruce tuce me aptari 
V ellem tibi me cequari ; 
D a mihi tui copiam. S alve ]efu, Rex Sanclorum, 
Spes votiva peccatorem, 
C rucis ligno tanquam reus 
Yendens homo, verus Deus ; 
C aducis nutans genibus. DIES PASSIONIS. 37 

n j. 
S alve ]efu, Pajlor bone 
F atigatus in agone ; 
Qwi per lignum es diflra£lus, 
Et ad lignum es compaclus, 
E xpanfis fanclis manibus. IV. 

S alve caput cruentatum, 
T otum fpinis coronatum, 
Conquaflatum, vulneratum, 
A rundine verberatum, 
Faciefputis illita. v. 
S alve latus Salvatoris 
I n quo latet mel dulcoris ; 
I n quo patet vis amoris, 
Ex quo fcatet fons cruoris 
Qui corda lavat fordida. 33 DIES PASSIONIS. 

vj. 
C lavos pedum, plagas duras, 
Et tam graves imprefluras, 
C ircumpleftor cum affe&u, 
T uo pavens in afpeciu 

T uorum memor vulnerum, VIJ. 

Dulcis ]efu, pie Deus, 
AdTe clamo licei reus : 
P rcebe mihi Te benignum. 
N e repellas me indignum 

D e Tuis fanciis pedibus. 

VIIJ. 

D um me mori eft necefle, 
N oli mibi tunc deefle ; 
I n tremenda mortis bord 
V eni ]efu abfque mora, 
T uere me et libera. DIES PASSIONIS. 39 C um me jubes emigrare 
J efu care tunc appare ; 
O amator ampleclende 
T emet ipfum tunc ojtende, 
I n cruce falutifera ! 
DIES PASSIONIS. 

Yidebunt in Quem transfixerunt. 
I. 

Lange Sionfilia, 
P L eva fupercilia, 

V ide pium Jefum 
P er peftus, per ilia, 
P er membra gracilia 
V ulneratum, lcefum 
G raviturque ceefum. 

ij. 

P atitur juflitia 
P cenas et fupplicia 

F alfis a ]udceis, 
Qui tot beneficia 
T otque verba mitia 

C onferebat eis 

D irce mortis reis. DIES PASSIONIS. 41 

nj. 
O perationibus, 
V erbis et Jermonibus 

C lare radiavit, 
T amen efi latronibus 
P ar in pajfwnibus, 

D um crucem portavit, 

Qua nos liberavit. 

IV. 

C ondolent flagitiis 
E t dei trijiitiis 

O mnes creaturce, 
S ed manet in vitiis 
S ubdita duritiis 

G ens cervicis daroe, 

N on ejlfibi curce. 

v. 
C ufpis arundinea 
Cum corona fpinea 

S acra membra forat, 
F undatori vinea 42 DIES PASSIONIS. 

V ina dat fanguinea 

N aturaque plorat, 
D um ]efus laborat. 

vj. 
C ujus efficacia 

V icit cum audacia 

B arrabam dicentes. 

S uce mortis gratia 

D ucat ad palatia 

C celi cunftas gentes 
I n Ewm credentes. 


. 43 VIGILIA PASCHATIS. 

Qhriftus fro peccatis noftris mortuus eft, Juftus pro injuftis 

Efus, pro me perforatus, 
J C ondar intra Tuum latus. 
T u per lympham profluentem, 
T u per fanguinem tepentem, 
I n peccata mi redunda,. 
T olle culpam,fordes munda. 

C oram Te, nec juflus forem 
Qjiamvis tota vi laborem, 
N ecfi fide nunquam ceflo, 
F letu flillans indefeflo : 
T ibifoli tantum munus ; 
S alva me, Salvator unus l t 


44 VIGILIA PASCHATIS. 

N il in manu mecum fero, 

S ed me verfus Qrucem gero ; 

V ejlimenta nudus oro, 

O pem debilis imploro ; 

F ontem Cbrifti qucero immundus, 

N iji laves, moribundus. 

D um hos artus vita regit ; 
Qjiando nox fepulchro tegit ; 
M ortuos cum Jiare jubes, 
S edens ]udex inter nubes ; 
J efus, pro me perforatus, 
C ondar intra Tuum latus. M 45 
DIES PASCHATIS. 

Opportebat Eum a mortuis rejurgere, 
I. 

Uurrexit Chrijtus hodie 
S H utnano pro folamine, 
A lleluia. 

ij. 
M ortem qui pajlus corpore 
M iferrimo pro homine. 

A lleluia. 

"J. 
M ulieres ad tumulum 
D ona ferunt aromatum. 

A lleluia. 

IV. 

Qj4cerentes ]efum dominum, 
Qjri efl falvator hominum. 

A lleluia. 46 DIES PASCHATIS. 
Mors llli ultra non dombtabitmr. 


i DIES PASCHATIS. 47 

v. 
A Ibnm videntes angelum 
A nnuncictnlvm gaudium : 

A lleluia. 

vj. 
M ulieres O tremulce, 
I n Galilceam pergite ! 

A lleluia. 

VIJ. 

D ifcipulis hoc dicite, 
Qjiod furrexit rex glorice. 

A lleluia. 

viij. 
P etro debinc et ceteris 
Apparuit apojlolis. 

A lleluia. 

IX. 

P afchali pleno gaudio 
B enedicamus domino. 

A lleluia. 4 8 DIES PASCHATIS. 

Si c r >nfurrex:Jiis cum Qhrifio, qua furfum funt quarite. 
I. 

Edant jujlijigna luSius ; 
C C ejlet metus, cedant Jiuclus ; 
M ofes mare fuperat, 
Ifraelem liberat, 
V ita mortem morte flravit. 
A gnus fanguine nos lavit* 
I nduens nos gloria. 

Alleluia. E n abyffi claujira tonant, 
E t catenoe traclce fonant ; 
T urba P atrum ccelica 
E volat ad gaudia. 


DIES PASCHATIS. 49 

Lytrum Deus-Homo pendit ; 
D umque ccelum nunc afcendii 
Ejus efi viSioria, 

A lleluia. 

nj. 
Surgit Qhrifius e fepulcro. 
S olo "Deitatis fulcro 
N ixus, dum humanitas 
S uperat miferias, 
U t nos furgeremus rei 
I n humilitate Dei ; 
N obis efi vicloria. 

A lleluia. 

IV. 

D ocet ita nos Salvator 
U ti debeat peccator 
Efepulcro criminum 
E volare in gaudium. 
Qjcod a nobis aclumfuit 50 DIES PASCHATIS. 

Infons Qhrijlus morte luit : 
C anite : vicloria. 

A llduia. 

v. 

F rujlra vicius orcus frendet ; 

S ol falutis nobis fplendet 

L iberi funt liberi ; 

S ervitus Diaboli, 

L aqueus nunc eft confracius : 

} am iriumphus efl peraftus ; 

Surgite ad prcemia. 

A lleluia. 

vj. 
E rgo falvce turba geniis, 
N unc excuflo fomno mentis, 
T andem expergifcite ; 
S alvatorem fequere : 
S alvatoris femper prceflo 
N obis ad jumenium efio : 
N ojlrafit victoria. 

A lleluia. 


5' FERIA SECCJNDA IN PASCHATE. 

Cognovertmt Hum in fraSlione panis. 
I. 

Eni, Cbrijie opiime 
V R ex veni, ]efu care, 

E t injinu animce 
G ratanter bofpitare. 

IJ. 

S aJve dejiderium 

T w patrum antiquorum, 
S fl/re, O amantium 

A mator amicorum, 

iij. 

T w es, gwem veraciter 

D ejiderat cor meum, 
C onjiteor tenaciter 

T e Hominem et Deum. 5* FERIA SECUNDA M ecum nil permaneat, 
Q^uo mifer fum offenfus 

T oius in me ardeat 
A moris tui fenfus. v. Mentem meam dulciter 
D ivinitus accende, 

T e invifibiliter 

P rcefentem hic ofiende. 

vj. 
T ibi fac hofpitium 

P er gratiam dulcoris, 
S edem et triclinium 

I n corde peccatoris. 

vi j. 
O benigne Domine, 

H oc unum precor a te, 
F ac in tuo nomine 

P ro ea caritace, IN PASCHATE. 53 

vuj. 
Qjia in carnem fragilem 

D ignatus es venire, 
A d me defpicabilem 

D igneris introire, 

IX. 

T otus mihi jungere 

S alutis mece Deus, 
C or meum compleclere 

F idelis hofpes meus. 

x. 
Qjiisfim, ne confideres, 

P eccator fum et reus, 
T u cur homo fieres, 

M emento, pie Deus. 

xj. 
P ropera, ingredere 

E t veni feflinanter, 
P eccatori jungere 

T e rogo nunc amanter. 
D':x:t ci ]ej'-i-) No/j Me tangere 55 FERIA TERTIA IN PASCHATE. 

Deus vero fufcitavit Eum a mortuis. 

I. 

Ortis porlis fraclis, foriis 
M F ortior vim fujlulit ; 

E t per crucem regem trucem 
I nfernorum perculit. 

ij. 
Lumen clarum tenebrarum 

S edibus refplenduit ; 
D um falvare, recreare, 

Qyod creavit, voluit. 

iij. 
H inc Creator, ne peccaior 

M oreretur, moritur ; 
C ujus morte novaforie 

V ita nobis oritur. 56 FERIA TERTIA. 

IV. 

R efurrexit, et revexit 
S ecum Deus hominem. 

R eparando quam creando 
D ederat originem. 

v. 
P er Aucioris pajjtonem 

A d amiflam regionem 
P rimus redit nunc colonus . 

U nde lcetvs f.t hic fonus. .1 
E -c :. n 59 DOMINICA PRIMA POST PASCHA. 

Wac efi vitloria, qua vincit mundum, fides nofira. 
I. 

Exta pajlus feria, 
S D ie Qhrijlus tertia 

R efurrexit; 
Surgens cum vicloria 
C ollocat in gloria 
Quos dilexit. 

ij. 
P ro fideli populo 
Crucis inpatibulo 

I mmolatur : 
C lauditur in tumulo : 
T andem in diluculo 

S ufcitatur. 60 DOMINICA PRIMA 

nj. 
C hrijii crux et pqffio 
N obis eji prcejidio 

S i credamus ; 
C hrijii rejurreclio 
F acii ut a vitio 

R ejurgamus. 

IV. 

H ojiia Jufficiens 

C hriflus Juit moriens 

Pro peccato ; 
S anguinis effujio 
A hluit nos, impio 

T riumphato. 

v. 
M or£ e Juafimplici 
N q/?rce morfi duplici 

F er£ medelam ; 
V ifre pandit aditum, 
N ojirum Janat gemitum 

E £ querelam. POST PASCHA. 61 vj. 
L eofortis bodie 
D a£ Jignum potentioe 

R efurgendo, 
P rincipem nequitice 
P er armrt jujiitice 

D evincendo. 

vij. 
D iem z/fam Dominws 
F eci^, in o/wrt facinus 

M wicft fovif, 
I n o/wa mors occiditur f 
I n o:wtf fifa redditur, 

H q/?is rwif. 

VIIJ. 

G eminatum igitur 
A lleluia canitur 

C orofe p#ro, 
Qwia culpa tollitur 
E * vite promittitur 

I nfuturo. 6z DOMINICA PRIMA. 

IX. 

I n hoc mundi vefpere 
F ac tuos refurgere, 

]efu Cbrijle; 
S alutaris omnibus 
Sit tuis fidelibus 

D ies ijle. 63 DOMINICA PRIMA POST PASCHA. 

E; dicit eis, Accipite Spiritum Sa^iclurx. 
I. 

Efus, quando per atnorem 
J "V ale " fuum fufpiraret, 

D ucem dedit, Solatorem, 
N obis qui perjlaret. 

ij. 
A dejl ergo gratus hofpes, 

D ulci certus vi manere, 
U no dum in corde fofpes 

P arvo fcit federe. 

ii j. 
I llius et, quce mitis venit 

V ox, par zepbyro cadenti, 
P onit metus, vires lenit, 

C celum prcefert menti. 6 4 DOMINICA PRIMA. Illius,Ji quai virtus furgit, 
S i quid mali triumphatur, 

S i quid mens in fanftum pergit, 
S ic, necfecus, datur. S piritus O dulcis ! bomo 
C um nil purum confcitfibi, 

T ibifit cor noflrum domo, — 
P urius, quia Tibi. vj. S ic laudemus Fatrem, Natum, 
E t Te, Sanfte, vi communi, 

U num Tribus confummatum, 
T res innexos Uni. L 


^l 


i"^s 


w$*mM 
y . js^S 1 ^g 
fflin 3<m vk 
rr mw Pax vobis. 65 DOMINICA SECUNDA POST PASCHA. 

Egofutn Paftor Bonus. 
I. 

Efu dulcijjime ! e throno glorice 
J O vem deperditam venijli queerere 

J efu fuaviffime, ¥ aftor fidiffxme ! 
A d Te, O trahe me, ut femper fequar Te. 

ij. 
E go qui perii, ovisfum mifera ; 
Afauce tartari me, Jefu, lihera ! 
I n tuo fanguine ab omni crimine 
O Jefu, lava me, ut mundus amem Te. 

iij. 
S olamen fientium, dulcedo meniium, 
A mor, fons gratice, terroe deliciaz, 
S alvator optime, P 'aftor fidiffime ! 
A b hofle protege, pojl mortem eripe. A 66 DOMINICA SECUNDA. IV. J eju pulcherrime, Jponje Juavijfime, 
S ole Jerenior, et melle Juavior ! 
D a, quajo, gratiam, erranti veniam, 
P ojl vita terminum, perenne gaudium. , 6 7 DOMINICA TERTIA POST PASCHA. 

Triflitia veftra vertetur in gaudium, 
I. 

Quctnta qualia 
O S unt illa Sabbata, 

Q uce fe mp er cele bra t 
Superna curia ; 
Quce fejjis requies, 

Qjice merces fortibus, 
C um erit omnia 
D eus in omnibus ! 

ij. 
Quis rex, quce curia, 

Qjiale palatium, 
Quce pax, quce requies, 

Q^uod illud gaudium, 6$ DOMINICA TERTIA H ujus participes 
E xponant glorice, 

S i , quantum fentiunt, 
P oj/int exprimere. iij. 
V ere ]erufalem 

EJt illa civitas, 
C ujus pax jugis eji 

S ummajocunditas ; 
U 6i non prcevenit 

R em defiderium, 
N ec defiderio 

M inws e/? prcemium. IV. 

I oi, molefiiis 

F ini£is omnibus, 
S ccwri cantica 

S ion cantabimus, POST PASCHA. 69 

E t juges gratias 

D e donis gratice 
B eata referet 

P lebs tibi, Domine. v. 

I llic nec Sabbato 

S uccedit Sabbatum, 
P erpes lcetitia 

S abbatizantium ; 
N ec ineffabiles 

C ejlabunt jubili, 
Qjios decantabimus 

E t nos et Angeli. vj. 
N ojlrum ejl interim 

M entes erigere 
E f fo/zs patriam 

V ofis appetere, 7 o DOMINICA TERTIA. 

E t ad ]erufalem 

A Babylonia 
P ofi longa regredi 

T andem exilia. 

vij. 
P erenni Domino 

P erpesjit gloria f 
Ex Quojunt, per Quem funt, 

I n Quo funt omnia ; 
Ex Quofunt, Fater eJU 

Per Quemfunt, Filius, 
In Quo funt Patris et 

F ilii Spiritus. 7« DOMINICA QUARTA POST PASCHA. 

llle lAe glorificabit, quia de Me accipiet, et annuntiabit •vobis. 
I. 

Quam glorificum 
O S olum federe , 

C orque pacificum 
S ecum babere, 
Sponfum per fpeculum 

M ente videre, 
N eque contrarium, 
Quidquam timere. 

ij. 
E xperientia 

H cec multum cara, 
H eu brevis, modica 

N imifque rara % 72 DOMINICA QUARTA 

G randis militia 
V ita nam nojlra, 

Qua mala plurima 
B onaque pauca. iij. 
Quia iniquitas 

M ultum excrefcit, 
F ervida caritas 

H eu refrigefcit, 
H inc contrarietas 

N unc circumquaque y 
I ntus timiditas, 

D eforis pugna. IV. 

C ur mihi mifero 
Lux ejl collata t 

C ui affliSiio 
H eu cumulata ! POST PASCHA. 

Qjiidnam in foeculo 
Qjirtm gravis labor, 

Qjiam tribulatio 
F rcquenfque dolor ? v. 

%i V ilis pulvicule, 

C ur querularis, 
H tc multifarie 

C wm tribularis ? 
N e/Hs, gwoc/ otio 

N on nunc torpendum, 
S ed jugi gladio 

M agis utendum. vj. 

11 U * aurum purius 
I gne purgaiur, 

M eus fic flius 
P cena probatur : 

G 74 DOMINICA QUARTA 

E go quos diligo 
S emper caftigo, 

N ec fervns Domino 
M ajor ejifuo. vij. 
" An tibi excidit 

Quod relegijli, 
H /c crux quod exjlitit, 

T otum quod vixi t 
C aput nec habui 

Qjio reclinarem, 
H /c auclor fceculi 

C «m exularem. viij. 
" Quanto hic amplius 

H umiliaris, 
T an*o perfeciius 

M tfri cequaris, POST PASCHA. 7$ 

Quifum altiffimus, 

D eus de Deo, 
S ed tamen minimus 

N equam in mundo. IX. 

" EJl Mibi patiens 

P auper acceptus, 
C /arws Wc infolens 

S emper defpeSius : 
M «nc/o, g;«og? inclytum 

EJl, bonoratur, 
M i/u w£ fcetidum 

A bominatur. x. 

" O Ji perpenderes 
M ea promifla, 

L ioens appeteres 
Quceque molejla, j6 DOMINICA QUARTA 

P ojles ut confequi 

G audia Cceli, 
Quce habent Jinguli 

H ic pro Me pajli. xj. 
" En pacis tempore 

P lures amici, 
P ugnoe fub onere 

P robantur fiSii ; 
S ic vere nofcitur 

A dverftate, 
F idus qui dicitur 

P rofperitaie. 

XI j. 
,; N il Mihi carius 

V ales prcejlare, 
T ibi quam funditus 

R enuntiare, 1 POST PASCHA. 77 

C un6ia contraria 

S ponte fufferre 
H cecque ut munera 

M ihi offerre. xiij. 
" S i nam iniquitas 

N on dominetur, 
F elix adverjitas 

S emper meretur ; 
EJl via regia 

H cec eleclorum 
D ucens ad atria 

R egni c&lorumP XIV. 

H ic patientiam, 
J e/w, largire 

T uamque gratiam 
H ?c impertire, 78 DOMINICA QUARTA 

M eis in cmnibus 

T ua voluntas 
S it gravaminibus 

S umma voluptas. xv. 
H ic Tibi Jludeam 

O conformari, 
H ic cruce valeam 

O terminari, 
U t, quod fupplicio 

T ibi fodalis, 
C celi convivio 

S im commenfalis. 

xvj. 
D a hoc ingenite 

R erum Creator, 
D a unigenite 

M wfldi Salvator, POST PASCHA. 79 

D aque Paraclite 

U trius amor; 
T ibi perpetue 

S it laus et honor. 8o DOMINICA QUINTA POST PASCHA. 

\n illo die in notnine M.eo fetetis. 
1. 

Efu dulcis memoria 
J D ans vera cordis gaudia ; 

S edfuper mel et omnia 
Ejus dulcis prcefentia. 

ij. 

N il canitur fuavius, 
A uditur nil jucundius, 
N il cogitaiur dulcius, 
Quam Jefus Dei Filius. 

u]. 
J e f u ifP es pcenitentibus, 
Quam pius es petentibus, 
Qwam bonus Te qucerentibus ! 
S ed quid invenientibus f POST PASCHA. 81 

IV. 

J efu dulcedo cordium, 
F ons vivus, lumen mentium, 
E xcedens omne gaudium 
E t omne defiderium. 

v. 

N ec lingua valet dicere, 
N ec littera defcribere • 
E xpertus potefi credere, 
Quidjit )efum diligere. 

vj. 
J efum quceram in leclulo, 
C laufo cordis cubiculo, 
P rivatim et in publico 
Quceram amore fedulo. 

VIJ. 

Amor ]efu dulciffimus 
E t vere fuavijfimus, 
P lus millies gratiffimus 
Qjiam dicere fufficimus. DOMINICA QUINTA 

VIIJ. 

H oc probat Ejus paffio, 
H oc fanguinis effujio, 
P er quam nobis redemptio 
D atur et Dei vifio. 

IX. 

J efutn omnes agnofcite, 
A tnorem ejus pofcite, 
J efum ardenter qucerite, 
Qucerendo inardefcite. 

x. 
J efu, decus angelicum, 
I n aure dulce canticum, 
I n ore mel mirificum, 
I n corde neclar ccelicum. xj. T uus amor continuus 
M ihi languor ajfiduus, 
T u totus es mellifluus, 
F ru£lus vitce perpetuus. POST PASCHA. 83 

XIJ. 

Quocumque loco fuero, 
M ecum ]efum dejidero. 
Quam lcetus, cum invenero ! 
Qucim felix, cum tenuero ! 

XIIJ. 

J am, quod qucefivi, video : 
Quod concupivi, teneo : 
A more ]efu langueo, 
E t corde totus ardeo. 

XIV. 

J efum cumfic diligitur, 
H ic amor non extinguitur, 
N on tepefcit, nec moritur, 
P lus crefcit et accenditur. 

xv. 
T u mentis deleclatio, 
A moris confummatio : 
T u mea gloriatio, 
] efu, mundi falvatio. 84 DOMINICA QJJINTA 

xvj. 
M i dilecle, revertere, 
C onfors paternce dexterce : 
H ojtem vicijii profpere, 
} am cceli regno fruere. 

xvij. 

S equar quocunque ieris : 
M ihi tolli non poteris, 
C um meum cor abjluleris, 
J efu laus nojlri generis. 

XVIIJ. 

C celi cives occurrite, 
P ortas vejtras attollite ; 
T riumpbatori dicite : 
A ve )efu Rex inclite, 

XIX. 

R ex virtutum, Rex glorice, 
R ex infignis vitlorice, 
J efu largitor venice, 
H onor ccelejtis patrice. POST PASCHA. 

xx. 

T e cceli chorus prcedicat 
E t Tuas laudes replicat : 
J efus orbem laetificat, 
E t nos Deo pacificat, 

xx j. 
J efus ad Yatrem rediit, 
C celejle regnum fubiit : 
C or meum a me tranjiit, 
P ojl Jefum fimul abiit. 
N ubes fufcepit Eum ab oculis eorum. 87 
DIES ASCENSIONIS. 

AJfumptus ejl in Qoelum. 
I. 

Ortas vejiras ceternales, 
T riumpkales, principales, 
A ngeli, attollite. 
Eja, tollite aSlutum, 

V enit Dominus virtutum, 

R ex ceterncB glorice. 

ij. 

V enit totus loetabundus 
C andidus et rubicundus 

T inftis clarus vejiibus. 
N ova gloriofus Jlola, 
G radiens virtute Jola, 

M ultis cinttus millibus. 83 DIES ASCENSIONIS. 

nj. 
S olus erat in egreflu 
S ed ingentem in regrejlu 

Affert multitudinem, 
F rucium fuce pqffionis, 
T ejiem rejurreclionis, 

N ovam cceli fegetem. 

iv. 

R egnet Chrijius triumphator -, 
H ominumque liberator. 

R ex mifericordice : 
P rinceps pacis, Deusfortis, 
V itce dator, viSior mortis, 

L aus ccelejiis curice. 

v. 

T u qui ccelum referafii, 
Et in illo prceparajii 

L ocum tuis famulis, 
F ac me Tibi famulari, 
E t -Te piis venerari 

H ic in terra jubilis ; DIES ASCENSIONIS. 89 

vj. 
U t poji aclum vitce curfum, 
E go quoque fcandens furfum 

T e videre valeam, 
J uxta Yatrem confidentem, 
T riumpbantem et regentem 

O mnia per gloriam. 9° DOMINICA POST ASCENSIONEM. 

Vos teftimonium perhibebitis. 

I. 

OJtquam boftem et inferna 
P Spoliavit, adfuperna 

C hrijlus redit gaudia ; 
A ngelorum afcendenti, 
S icut olim defcendenti 
P arantur obfequia. 

U. 
_ Super ajira fublimatur ; 
N on apparet, abfentatur 

C orporis prcefentia ; 
C uncia tamen moderatur, 
Cujus Fatri cocequatur 
H onor et potentia. ' POST ASCENSIONEM. 

iij. 
M odo viSior, modo tutus, 
EJt in ccelo confiitutus 

R eclor fuper omnia. 
N on ejl rurfum moriturus, 
N ec per mortem mundaturus 

H ominum contagia. 

IV. 

S emel enim incarnatus, 
S emel pajlus,femel datus 

P ro peccatis hoftia, 
N ullamferet ultra pcenam, 
N am quietem habet plenam 

Cumfumma loetitia. 

v. 

C um receffity ita dixit, 
I ntimavit et infixit 

T alia difcipulis : 
u I te, mundum circuite, 
U niverfos erudite 

V erhis et miraculis. POST ASCENSIONEM. 

vj. 
N am ad Yatrem Meum ibo ; 
S edfciatis quod redibo : 

V eniet Faraclitus 
Qja difertos, et loquaces, 
E t securos, et audaces, 

F aciet vos penitus. 

vi j. 
S uper cegros et languentes 
M anus veflras imponentes 

S anitaiem dabitis ; 
U niverfas res nocentes 
I nimicos et ferpentes 

E t morbos fugabitis. 

VIIJ. 

Quifidelis efifuturus 
E£ cum fide fufcepturus 

B aptifmi remedium, 
I n peccatis erit purus 
E * cwm jz^is babiturus 

S empiternum gaudium ! n 93 DIES PENTECOSTES. 

Parac/etus autem Spiritus Sanclus, Quem mittet Pater in nomine Meo, 
I. 

Eni, Sancle Spiritus, 
V E t emitte ccelitus 

hucis tuce radium. 

ij. 

V eni, pater pauperum, 

V eni, dator munerum, 

V eni, lumen cordium: 

HJ. 

C onfolator optime, 
D ulcis hofpes animoe, 
D ulce refrigerium : 94 DIES PENTECOSTES. 

I n labore requies, 
I n cejiu temperies, 
I n fletu folatium. 

v. 
A lux beatijftma, 
R eple cordis intima 
T uorum fidelium. 

vj. 
S ine Tuo numine 
N ihil efl in homine, 
N ihil efl innoxium. 

VIJ. 

hava quod eft fordidum, 
R iga quod eft aridum, 
S ana quod eft faucium : 

VIIJ. 

F lecle quod eft rigidum, 
F ove quod eft languidum, 
R ege quod eft devium. DIES PENTECOSTES. 95 

IX. 

D a Tuis fidelibus 
I n Te confidentibus 
S acrum feptenarium ; 

x. 
D a virtutis meritum, 
D afalutis exitum, 
D a perenne gaudium. 9 6 
FERIA SECUNDA IN PENTECOSTE. 

\n naticnes Gratia Sphitus Sanfli effuja. 
I. 

XJx jucunda, lux infigtiis, 
L Qua de throno mi/lus ignis 

I n Chrijli difcipulos, 
C orda replet, linguas ditat, 
A d concordes nos invitat, 
L inguce, cordis, modulos. 

ij. 
Qhrijlus mijit quod promijit. 
P ignus Jponjce quam revifit 

D ie quinquagejima : 
P ofl dulcorem melleum 
P etra fudit oleum, 

P etra jam firmifjima. 

iij. 
I n tabellis faxeis, 
N on in linguis igneis 
L ex de monte populo : IN PENTECOSTE. 97 

P aucis cordis novitas 
E t linguarum unitas 
D atur in ccenaculo. 

IV. 

O quamfelix, quam fejliva 
D ies in qua primitiva 

F undatur ecclejia ! 
V ivcefunt primitice 
N afcentis ecclejice, 

T rza primum millia. 

v. 

P rmes /egis primitivi, 
S wo unafunt adoptivi 

F iofe c?wo populi : 
S e duobus interjecit, 
Sicque duos unum fecit 

L erpis, ozpw£ anguli. 

vj. 
U fres noi'1, wott vetujli, 
S wn£ capaces novi mujli ; 
V afaparat vidua ; 98 FERIA SECUNDA 

Liquorem dat Elifceus ; 
N obis facrum rorem Deus, 
Si cordafint congrua. 

vij. 
N on hoc mufio vel liquore, 
N on hocfumus digni rore, 

S i difcordes morihus : 
I n obfcuris vel divifis 
N onpotefl hcec paraclifis 

H abitare cordibus. 

VIIJ. 

C onfolator alme, veni ; 
L inguas rege, corda leni ; 
N ihil fellis aut veneni 

S ub Tua prcefentia. 
N il jucundum, nil amcenum, 
N il falubre, nilferenum, 
Nihil dulce, nihil plenum, 

N ifi Tua gratia. IN PENTECOSTE. 99 

IX. 

T u es lumen et unguentum, 
T u ccelejie condimentum, 
A quce ditans elementum, 

V irtute myjierii : 
N ova faSii creatura, 
T e laudamus mente pura, 
G ratice nunc, fed natura 

P rius ircefilii. 

x. 
T u Qui dator es et donum, 
Tw Qui condis omne bonum. 
C or ad laudem redde pronum, 
N ojiroe linguce formans fonum 

I n Tua prceconia : 
T u nos purga a peccatis, 
A uSior ipfe puritatis, 
E t in Qhrijio renovatis 
D a perfeclce novitatis 

P lena nobis gaudia. 
Apparuerunt illis tbjpcrtkgc llngins tar.quarr. jm, 101 FERIA TERTIA IN PENTECOSTE. 

Accipiebant Spiritum Sanclum, 
I. 

Lmum Flamen, Vita mundi, 
A C ujus virtus vegetat, 

Quidquid cequoris profundi, 
S oli quidquid et rotundi 

Spatium progerrninat, 
M otor omnis creaturoe, 

V ita vitee fub tellure, 
M otus atque requies, 
Spiritus, Tw unus es. 

ij. 

V eni Spiritus Creator, 
D ono largus feptuplo : 

V eni terrce Renovator, 
P acis atque boni Sator, 

L ocuples folaiio ! io2 FERIA TERTIA 

O Tw mentibus beatis 
G audium, Jed pravitatis 
I nventori barathro 
M axima confujio. 

iij. 
S uper aquas ferebatur 

D ivus llle Spiritus, 
Quando mundus condebatur, 
T otus et animabatur 

V ariis virtutibus ; 
T um quem primum animavit 
M ox collapfum recreavit, 

L argiter vivificam 

N obis fundens gratiam. 

IV. 

O r6i *w6tfs excitajii 

S tfcri Evangelii, 
Y er quas mundum fufcitajli 
M ortuumque prceparajli 

A djulgorem prcemii : - IN PENTECOSTE. 103 

N ojlrum roborajli peclus, 
H omo quifeufcuto teftus 

Spiritu lethiferum 

D ebellaret fpiritum. 

v. 
H uic ergo inclinemur, 

S alva gens Spiritui ; 
Hujus dona demiremur, 
S anclitatem veneremur 

I n amore cernui ; 
G eminemus, §an£lus, Santlus ! 
Effundamus corde planclus 

C oram Fatre gratice 

M emori miferice, 

vj. 
AdTe gratiarum fontem 

N oflra currit anima : 
F irma fpiriium infontem, 
Animumque lavafontem 

E xundante gratia. io 4 FERIA TERTIA. 

P rcefulum infpira mentes, 
M undi dirige potentes, 
Sacrafit communitas 
M era pax et unitas. 

VI j. 
O mnium repurga peclus 

A fermento fceculi ; 
C edat Satan carne teclus ; 
O perofce quifquis reSius 

C orde fubfit fidei, 
E x primcevofub ardore 
Mutuoquefub amore 

T otus grex fidelium 

C olligatur ovium. io 5 DOMINICA TRINITATIS. 

SanBus, Santfus, Sanffus, 
I. 

Ne, Bine, Trine, 
U D omine divine ! 

S oleprimofurgentTibilaudes matutince . 
S emel bifque terque 
S ancle Rex, Yaterque, 
U no Deo Trinitas, beata nunc femperque ! 

IJ. 

S ancle, Magne, Bone ! 

Qjiot fanclorum pronce 
T ibi circa fedem cadunt aurece coronce ! 

O Qiti nunquam peris. 

E ras, es, et eris, 
Super angelo.s laudantes quale fceptrum geris ! io6 DOMINICA TRINITATIS. 

nj. 

T rine. Bine, XJne ! 

T enebrce jejunce 
T uam celant gloriam ob vitium commune ; 

S anclus tamen rejlas, 

S olus Cui potejlas 
S umma, fummus infit amor , fummaque majejlas. 

IV. 

U ?ie, Bine, Trine, 

M axime, Divine! 
T e res terrce celebrant, aerice, marince. 

A udi, Fater, Nate, 

S piritus Beaie, 
U no Deo Trinitas, et Une Trinitate ! 107 
DOMINICA TRhNITATIS. 

Sanflus, Sanflus, San&us, Dominus Deus Omnipotens. 
I. 

Sanctus ! 

Ater in potentia, 

P T ua nos clementia 

S imul et amore 

A b hojlium furore 

D igneris liberare 

E t fandrtisfociare. 

ij. 

Sanctus ! 

F ilius fapientia, 
Qui obedientia 

M ortis cum dolore, 

E t fanguinis fudore, 

T eneris nos amare 

E t Tibi confervare. io8 DOMINICA TRINITATIS. 

nj. 
Sanctus ! 

Spiritus infiuentia 
C orda exifientia, 

H abito timore 

C um fidei calore, 

N on differ illufirare 

E x morbida fanare. 

IV. 

D ominus Deus Sabaoth, pleni sunt cceli et 

TERRA GLORIA TuA ! 

Qjiam pro pcenitentia, 
Qiiafit cum frequentia 

S umpto bono more, 

C um cafiitatis flore 

V is nobis, Qbrifie, dare 

A d illam et ornare. DOMINICA TRINITATIS. 109 O SANNA IN EXCELSIS ! 

V enit in ejlentia 

S ua nos prcefentia 
P neumatis cum rore 
V ult unum fecum fore, 
N os igitur curare 
S alvator velis care. 110 DOMINICA TRINITATIS. 

Quatuor animalia plena ocu/is, ante et retro. 
I. 

Sallat chorus lcetabundo : 
P H os attollat per quos mundo 

S onant evangelia; 
V oce quorum falus fluxit, 
N ox prcecejjit et illuxit, 
S ol illujtrans omnia. 

ij. 
C uram agens fui gregis 
P ajlor bonus, auSior legis 

Qjiatuor injtituit : 
Quadri orbis ad medelam 
F ormam juris et cautelam 

P er quas fcribi voluit. 


DOMINICA TRINITATIS. in 

nj. 
C irca tketnct generale 
H abet quifque fpeciale 

S ibi privilegium ; 
Q^uos defignat in propbeta 
F orma piclusfub difcreta 

V ultus animalium. 

IV. 

P ellens nubem nojlrce molis 
I ntuetur jubar folis 

I oannes in aquila, 
S upra ccelos dum confcendit 
S inu Patris deprehendit 

N atum ante fcecula. 

v. 

s humanum eft Matthcei ; 

1 n humana forma, Dei 

D iclantis profapiam, 
C ujus genusfic contexit, 
Quod ajiirpe David exit 

P er carnis materiam. ii2 DOMINICA TRINITATIS. 

vj. 
R eclus bovis Lucce datur : 
I n qua forma jiguratur 

N ova Cbrijius hojlia : 
A ra crucis manfuetus 
H ic maSiatur fic et vetus 

T ranjit obfervantia. 

vi j. 
Eft leonis rugientis 
M arco vultus refurgentis 

Qjuo claret potentia : 
V oce Fatris fufcitatus 
Surgit Chrifius laureatus 

I mmortali gloria. 

vnj. 
H is quadrigis deportatur 
Mundo Deus, fublimatur 

IJlis arca ve£libus y 
P aradifi hcec fiuenta 
N ova Jiuunt facramenta 

Qjice irrorant gentibus. DOMINICA TRINITATIS. 113 

IX. 

N on ejt domus ruitura 
H acfubnixa quadratura, 

H ccc eji domus Domini : 
G lorietur in hac domo 
Clua beatus vivit homo 

D eus junclus bomini. 
]acebat ad januam. »5 

DOMINICA PRIMA A TRINITATE. 

Dcus primus dilexit nos. 
I. 

Deus ego amo Te, 
O Nam prior Tu amajli me, 

E n libertate privo me 
U t fponte vincius fequar Te. 

ij. 
N ilfuggerat memoria 
N ifi de Tua gloria, 
N il intelleclus fapiat, 
P rceterquam ut te capiat. 

nj. 
P rotejlor nihil velle me 
N ifi quodfciam velle Te ; 
Qjice dono Tuo meafunt, 
H cec dono meo Tuafunt. n6 DOMINICA PRIMA. 

IV. 

A Te accepi, recipe, 
Q^uid iis velis prcecipe ; 
G uberna ficut fcis, et vis, 
N amfcio quod amator fcis. 

v. 
A more folo dona me, 
U t ego quoque amem Te ; 
H cec dando dabis omnia, 
N am ccetera funt fomnia. i DOMINICA SECUNDA A TRINITATE. 

S/ cor noftrum non reprehenderit ncs. 
I. 

Um recordor diligenter 
C Quid poji mortem Jit fequenter. 

Stabuntjujti quam prudenter , 
J am deleclor vehementer. 

IJ. 

Appropinquat enim dies, 
I n quajujtus erit quies, 
Qjia cejlabunt perfequentes 
E t regnabunt patientes. 

ii j. 
D ies illa, dies vitce, 
D ies lucis inauditce, 
E t mors ipja morietur, 
Qjia nox omnis dejiruetur. n8 DOMINICA SECUNDA 

IV. 

E cce Rex dejideratus 
Et a jujiis expeftatus 
J amfejtinat exoratus, 
A d falvandum prceparatus. 

v. 
J am feflinat Rex ccelejiis, 
J udex nojter atque tejiis 
F ejiinanter apparebit, 
O mnis caro quem videbit. 

vj. 
Apparekit nec tardabit, 
V eniet ac demonjirabit 
G loriam, quam proejiolantur 
Qjtiprojide tribulantur. 

vij. 
O quam pium, O quam gratum, 
Qjiamfuave, quam beatum 
E rit tunc Jefum videre 
H is, qui Eum dilexere ! 


A TRINITATE. 119 

vnj. 

beati tunc lugentes 

E t pro Chriflo patientes, 

Qju6ws fceculi prejlura 

R egna dat femper manfura. 

IX. 

1 bi jam non erit metus, 

N eque luclus, neque fletus, 
N on egeflas, non feneclus, 
N ullus denique defeclus. 

x. 
I bi pax erit perennis 
Et lcetitia folennis, 
F los et decus juventutis 
E t perfecliofalutis. 

xj. 
N emo potejl cogitare, 
Qjiantum erit exultare, 
T unc in ccelis babitare 
E t cum angelis regnare. i2o DOMINICA SECUNDA. 

XIJ. 

A d hoc regnum me vocare, 
J ujle Judex, tunc dignare. 
Qjiem expeSio* Quem requiro. 
A d Quem avidus fufpiro. , 121 

DOMINICA TERTIA A TRINITATE. 

Yortes in fide, 
I. 

Rx firma Deus nojier ejt : 
A l s telum, quo nitamur ; 

I s explicat ex omnibus 
Queis malis implicamur. 
N am cui femper mos, 
] am ter terret nos ; 
P er ajlum, per vim, 
S cevam levatjitim ; 
N il par in terris illi. 

ij. 
I n nobis nihiljitum ejl, 
Quo minus pereamus ; 
Quem Deus ducem pofuit, 
I s facit ut vivamus. 

K 122 DOMINICA TERTIA 

S cin quis hoc potejl f 
J efus Chrijtus eji, 
Qju, dux ccelitum, 
N on habet cemulum ; 
I s vicerit profeSio. 

iij. 
S it mundus plenus dcemonum, 
N 05 cupiant vorare ; 
N on timor eji : vicloria 
N il potejl nos frujlrare. 

Hem dux fceculi ! 

I nvitus abi ! 

I n nos nil potes, 

Nrtm judicatus es ; 
V el vocula te Jiernat. 

IV. 

H oc verbum non peJZumdabunt, 
N ec gratiam merebunt : 
I n nobis Chrijii fpiritus 
E t munera vigebunt. A TRINITATE. 123 

T ollant corpus, rem, 
Mundique omnemfpem: 
T ollant ! Jubilent ! 
N on lucrum bic ferent : 
M anebit regnum nobis. 124 DOMINICA QUARTA A TRINITATE. 

Expeftantes redemptionem. 

I. 

D perennis vitce fontem 
A M ensjitivit arida, 

Qlauflra carnis prcejlo frangi 
C laufa querit anima : 
G lifcit, ambit, eluclatur 
E xulfrui patria. 

ij. 
D um prejluris ac cerumnis 

S e gemit obnoxiam, 
Q^uam amifit, dum deliquit, 

C ontemplatur gloriam; 
P rcefens malum auget boni 

P ercftfi memoriam. 


A TRINITATE. 125 

iij. 
N am quis promat fummce pacis 

Qjiantafit lcetitia, 
U bi vivis margaritis 

S urgunt cedificia, 
A uro celfa micant teSia, 

R adiant triclinia f 

IV. 

S olis gemmis pretiofis 

H ccc ftruclura neclitur ; 
A uro mundo tanquam vitro 

U rbis via fternitur ; 
Abeft limus, deefl fimus, 

L ues nulla cernitur. H iems horrens, cejias torrens 
I llic nunquam fccviunt ; 

F los perpetuus rofarum 
V er agit perpetuum ; 

C andent lilia, rubefcit 
C rocus, fudat balfamum. iz6 DOMINICA QJJARTA 

vj. 
V irent prata, vernantfata, 

R ivi mellis influunt ; 
P igmentorum fpirat odor, 

L iquor et aromatum ; 
P endent poma floridorum 

N on lapfura nemorum. 

VIJ. 

N on alternat luna vices, 
S ol, vel curfus fiderum ; 

A gnus efl felicis urbis 
L umen inocciduum, 

N ox et tempus defunt ei, 
Diemfert continuum. 

VIIJ. 

N am et fanSii quique velut 
S ol prceclarus rutilant, 

P ofl triumphum coronati 
M utui conjubilant, 

E t proflrati pugnas hoflis 
J am fecuri numerant A TRINITATE. 127 

IX. 

mni labe defcecati 

C arnis bella nefciunt, 
C aro faSia fpiritalis 

E t mens unum fentiunt, 
P ace multa perfruentes 

S candalum non perferunt. 

x. 

M utabilibus exuti 

R epetunt originem, 
E t prcefentem veritatis 

C ontemplantur fpeciem, 
Hinc vitalem vivi fontis 

H auriunt dulcedinem. 

XI. 

1 nde Jlatum femper idem 

E xiflendi capiunt, 
C lari, vividi, jucundi, 

N ullis patent cafibus : 
A bfunt morbi femper fanis, 

S eneclus juvenibus. 128 DOMINICA QUARTA XIJ. 

H inc perenne tenent ejle, 
N am tranjire tranfiit ; 

I nde virent, vigent, fiorent ; 
C orruptela corruit, 

I mmortalis vigor aurce 
Mortisjus abforbuit. 

XIIJ. 

Qjjii fcientem cuncla fciunt, 
Qjtid nefcire nequeunt : 

N am et pecloris arcana 
P enetrant alterutrum, 

XJ num volunt, unum nolunt, 
U nitas eft mentium. 

XIV. 

Licet cuique fit diverfum 
P ro labore meritum, 

C aritas hoc facit fuum 
Q^uod amat in altero : 

P roprium fic fingulorum 
F it commune omnium. A TRINITATE. 129 

xv. 
U bi corpus, illic jure 

C ongregantur aquilae, 
Quo cum angelis et fanSioe 

R ecreantur animce ; 
U no pane vivunt cives 

U triufque patrice. 

xvj. 
A vidi et femper pleni 

Q^uod babent defiderant, 
N on fatieias fajlidit, 

N eque fames cruciat : 
I nhiantes femper edunt, 

E t edentes, inhiant. 

xvij. 
N ovas femper melodias 

V ox meloda concrepat, 
E£ injubilum prolata 

M ulcent aures organa, 
D igna per quemfunt viclores, 

R egi dani prceconia. ijo DOMINICA QUARTA. XVIIJ. 

F elix coeli quce prcefentem 
R egem cernit anima, 

Etfubfedefpeftat alta 
O rbis volvi machinam, 

S olem, lunam, et globofa 
C um planetis fidera. 

XIX. 

C hrifle, palma bellatorum, 
H oc in municipium 

I ntroduc me poft folutum 
M ilitare cingulum, 

F ac confortem donativi 
B eatorum civium : 

xx. 

P rcebe vires inexhaufio 

L aboranti prcelio, 
N ec quietem poft procinclum 

D eneges emerito, 
T egwe merear potiri 

Sine fine prcemio. 
Bonus Paftor. 133 
DOMINICA QUINTA A TRINITATE. 

Oculi "Domini fuper jujios. 
I. 

Aftor metis, vivus Deus ; 
P N ibilofum cariturus ; 

P ulcris pratis, aquis gratis, 
I lle me eji aliturus. 

D ucet viis Idem piis, 

A nimam convertens meam ; 

P ropter Nomen,felix omen 
M ihi dans, quocunque eam. 

nj. 
M ortis vallis, licet callis 

F uerit, quo ambulabo ; 
A t nil mali, fretus tali 

C erto Duce,formidabo. 134 DOMINICA QJJINTA. 

IV. 

M enfam cibis Tw parabis. 

D ews, bojles meos pungens : 
P ocla mero Tujincero 

P lena reddes, caput ungens, 

v. 

O mnes rite dies vitee 

Sic redundat Tua gratia ; 

Tw concedes, utfint cedes 
M ece in ccelis palatia. '35 
DOMINICA SEXTA A TRINITATE. 

1« morte Ipfius baptmati fumus. 
I. 

Ons Immanuelis venis 
F E ffluit cruore plenis, 
Qjio fe lavet jubet reus 
Culpce qualifcunque Deus. 

IJ. 

H oc currente exfultavit 
J uxtafur qui exfpiravit .,• 
V ilis ceque, non defpero, 
S i me mergam falvus ero« 

iij. 
N on ceflabit, Agne care, 
F ons cruentus permanare, 
T otus Grex dum fiat purus. 
T otus iftinc exiturus. 136 DOMINICA SEXTA. 

IV. 

E x quo Te percujlum vidi, — 
V elut conjpexere Jidi, — 
N il cano, dum JpeSio lucem, 
P rceter Te, tuamque Crucem. 

v. 
L abem exuens humanam, 
P leclro Te majore canam, 
O s cum, prius vix vocale, 
G elu premet Jepulcrale. 

vj. 
Qjcalijcunque Jim, in ccelis 
D abisjic quodcunque velis ; 
H oc confperja Jrons lucebit, 
D extra barbiton tenebit. 

VIJ. 

E ja, mens — Jides Juperne 
A ptce jamjam/unt ceterncB ; 
N il utjlrepat ante Thronum 
P roeter Hunc laudantis Jonum, 137 
DOMINICA SEPTIMA A TRINITATE. 

Stipendia enim peccati Mors. 

I. 

Cceca mens mortalium, 
O Quoufque quceris vanitatem? 

O blita fpiritalium 
N on cogitas ceternitatem. 
Qjio tenclis, ah ! quo properas f 
C ur finem haud confideras f 

ij. 

H onores, opes, prcedia, 

E t fceptra tranfeunt momento ,• 

V enujias formce, media 

S unt fcepe nobis nocumento ; 

M undana quidfunt omnia, 

Qjiam fumus, umbra, fomnia f 138 DOMINICA SEPTIMA. 

hj. 
Sic ergo cuncli vivite, 

V ivatis ut ceternitati ; 
S ic mori jam nunc difcite, 

N e moriamini damnati : 
JE ternitas vos terreai, 
JE ternitas vos urgeat. 


! 39 
DOMINICA OCTAVA A TRINITATE. 

C/amamus, Abba, Pater. 
I. 

JJmme Pater, Sancle Deus, 
S P eccatorum ego reus 
M ei precor miferere, 

U t digne queam deflere, 
Quce commifi nequiter : 

S z vis, potes me mundare, 

S ine Te non poflum ftare, 

S ed nec ad Te datur ire, 

S i non mihi fubvenire 
D igneris celeriter, 

U. 
J efu Qhrifle, Verbum Patris, 
Qui carnem de carne matris 
H omo facius induifli, 
A tque propter nos obifli 
C rucis in patibulo : 140 DOMINICA OCTAVA 

H ujus, precor, memor mortis, 
M ihijis adjutor fortis, 
A c dono Tucb virtutis 
Auclor mea? fis falutis 

I n omni periculo. 
iij. 
U triufque Vneuma Sacrum, 
P ara mihi nunc lavacrum, 
P eccatorum fordes mundans 
A tque meum cor fecundans 

S piritali gratia : 
S i me laves, mox mundabor, 
N ifi fanes, non curabor, 
Si non donas, non orare 
Qjridquam poflum, nec laudare 

D eum cum fiducia. 

IV. 

T u qui Trinus in Ferfonis 
I ndivifus es in donis, 
D eus Pater, Flamen, Nate, 
T res Unus in deitate, 
U nus in fubflantia ; m A TRINITATE. 141 

H anc in tnentem Trinitatem, 
R egem nunc in unitatem 
F idei, Spei, Amoris, 
M e totum ccelejlis roris 
R eplens abundantia. I + 2 

DOMINICA NONA A TRINITATE. 

Baptizati funt in nube et in mari. Uantus clamor et concentus, 
Q^ Quantus ardor efi inventus, 
E xeunte JfraeL 

U. 
G audium non abfque jletu, 
Spes ubiquejine metu 9 
E xeunte Ifrael. 

nj. 

T umfophiflce confremebani y 
S atrapceque corridebant, 
E xeunte IfraeL A TRINITATE. 143 

IV. 

N os nil curabamus eos 
G entium fpernentes deos, 
TLxeunte Ifrael. 

v. 

C rux in corde, cor in cruce, 
S ignum nobis Qhrifio duce, 
E xeunte Ifrael 

vj. 
M are videt conflipantes, 
M are fugit comprecantes, 
E xeunte Ifrael. 

VIJ. 

M are Rubrum, latum mare, 
N obis iter falutare, 
E xeunte Ifrael. 

viij. 
P etra lymphas diflillabat, 
Efca ccelum irrorabat, 
E xeunte Ifrael. i 4 4 DOMINICA NONA. 

IX. 

P etra Qhrifli latus fcijlum, 
Efca Chrifli corpus mijlum, 
E xeunte Ifrael. 

x. 

D ie nubes, nocle lumen, 
V elum ccdum, lumen Numen. 
E xeunte Ifrael. 

xj. 
N uhes cejlus ab cerumna 
A rx, ac lucis dux columna, 
E xeunte Jfrael 

XIJ. 

F inis vitce urbs beata 
S ancla Sionfit collata, 
E xeunte Jfrael. 


'45 DOMINICA DECIMA POST TRINITATEM. 

Eo quod non cognoverh tempus 'vifitationh tua, 
I. 

Uper amnes Babylonis 
S S edebamus lacrymantes, 

T empli JanSii et Sionis 
T rijie fatum complorantes ; 

ij. 
E xules in alienis 

O ra fletu confpergentes, 
E falicibus vicinis 

rgana mox fufpenclentes. 

nj. 
N am amabilem concentum 

E xquirebant vexatores, 
J ubilemus ut recentum 

1 nter cladium dolores ; 146 DOMINICA DECIMA IV. E t clamabant. " Saturentur 
A ures ex bymnis Sionis .'"' 

Qjiomodo gentes ditcntur 
V oce fanftce Qantionis f v. 

S i Sionis oblivifcar, 

A rtem, dextera, negato ; 

T emplifi non reminifcar, 
L ingua bcereat palato. 

vj. 
M emor efio filiorum, 

D eus, Edom, cum Sionem 
A trox virtus Cbaldceorum 

V ortit in oblivionem. 

VIJ. 

Qui dicebant, " Devaflate 
S olymarum ornamenta, 

E t curn folo adcequate 

U fque fubier fundamentaT POST TRINITATEM. 147 

VIIJ. 

S it beatus, Babylonis 

F ilia mifere vexata, 
I n te die ultionis 

Qja retribuet hcec fata. 

IX. 

S it beatus qui infantes 

C um parentibus excidet, 
Et ad lapides extantes 

P arvulos tuos elidet. 14,8 

DOMINICA UNDECIMA A TRINITATE. 

Deus propitius eflo mihi peccatori. 
I. 

Ualis fum, nec dicens quare, 
Q_ N i quod potes mefervare, 
Qjuem dignatus es vocare, 
A gne, ad Te venio. 

Qualis fum, nec morans, pulla 
L abes fi infedit ulla, 
Quo lavantefiet nulla, 
A gne, ad Te venio. 

iij. 
Qualis fum, tot malis aclus, 
M ilitando, metu, fraftus, 
D ubitandi finem naclus, 
A gne, ad Te venio* A TRINITATE. 149 

17. 

Qjcalis fum, inops, egenus, 
C cecus, utjim Tui plenus, 
G azas Jlruam ccelo tenus, 
A gne, ad Te venio. 

v. 
Qualis fum, non recufabis, 
hues, ignofces, amabis ; 
C unclis credo, cunfta dabis : 
A gne, ad Te venio. 

vj. 
Qjialis fum,—fed clauflra fregit 
A mor, — me in Te redegit, — 
Qualis ejt Qui me fubegit, 
A gne, ad Te venio. 

VIJ. 

Qualis fum, fed infra quantum, 
S perans amaturum tantum, 
P ojt finitum terrce cantum, 
A gne, ad Te venio. i 5 o 
DOMINICA DUODECIMA A TRINITATE. 

Yiduciam autem talem habemus per Qhrijium ad Deum. XJave tetnpus et ferenum, 
S B enediclione plenum, 

Quum fub Cruce jaceo, 
Q^ua Amicus peccatorum 
M oribundus, vi dolorum 
S uis efl Salvatio. 

ij. 
I llic nobis fit federe, 
I llic femperfit videre 

Qjiale flumen exeat ; 
P retiofus Sanguis ifte, 
C or irrorans noflrum trijle, 

D ei pacem vindicat. A TRINITATE. 

nj. 

quam vere benediSii, 
Qwt acclines et affiiSii 

N os ad Crucem Jlernimus 
L umen languens Salvatoris 
M iri radiis amoris 

E lucere cernimus. 

IV. 

1 llud femper fentiamus, 
A d Te, ]efu, fugiamus, 

mni in periculo 
T uo vulnere fanari 

E t Te magis fatiari 

1 ndies tribuito. 

v. 
F ac figantur, ]efu bone, 
I n Te contemplatione 

C orda, fenfus, oculi ; 
Ufque dumfalute data 
G loriaque revelata 

P erfruantur animi. i 5 2 DOMINICA DUODECIMA. 

vj. 
A doramus Te dolentem, 
T e piamen facientem 

IJlis ex doloribus. 
O Salvator, Te precamur. 
F ac ut Tuis impleamur 

P lenius amoribus. '53 DOMINICA DECIMA TERTIA A 
TRINITATE. 

Sed conclufit Scriptura omnia Jub peccato, ut promijfio ex fide Jefu 
Qbrifti daretur credentibus. Ttolle paullum lumina, 
A P eccator, atque difce, 

Quantum malumjint crimina, 
E t tandem rejipifce ; 
C rucifixum afpice, 
L eges in hoc codice 
Quod proderit fcivijle. 

C aput trijles aculei 

S pinarum pupugerunt, 
M anus pedefque ferrei 

C lavi perforaverunt ; . 154 DOMINICA DECIMA TERTIA 

E t in membra ccetera 
F cede nimis barbara 
F lagella fcevierunt . 

nj. 
C um tantus dolor atterat 

H cec membra delicata, 
Magis cor ILjus vulnerat 

M ens hominum ingrata ; 
O dirum fupplicium, 
Qj/o Marice Filium 

E xcruciant peccata. N emo dolorem pertulit 

IJti parem dolori, 
Qjtem crucifixo intulit 

J udceus Salvatori ; 
P er incredibilia 
V oluit fupplicia 

P ro nobis Chriftus mori. A TRINITATE. 155 

v. 

hotno, nunc conjidera 
Qjcce damnafint peccati, 

P ro quo curando, vulnera 

T ot Chriftus debet pati ; 
A bfque hoc auxilio 

1 gne nos perpetuo 

EJlemus concremati. 

vj. 
S i pcenis infons Filius 

P unitur tam feveris, 
Quantis tufervus impius, 

A Judice plecleris ? 
Sijic lignum viride 
A rdet, rame aride ! 

Qwa Jiamma tu ureris ? 

VI j. 

O fuge ergo crimina, 
P eccator, fuge mortem ; 156 DOMINICA DECIMA TERTIA. 

I nferni fuge limina, 

E t damnatorum fortem ; 
A ge Qhrijio gratias, 
U t ceternce facias 

T e vitcejic confortem. lS^ «57 DOMINICA DECIMA QUARTA A 
TRINITATE. 

Qui autem Junt Qhrijii carnem juam crucifixerunt. 
I. 

Ecordare fanclce crucis, 
R Qui perfeclam viam ducis, 

D ele&are jugiter. 
S anttce crucis recordare, 
E t in ipfa meditare 
I nfatiabiliter. 

U. 
Quum quiefcis aut laboras, 
Quando rides, quando ploras, 

D olesfive gaudeas, 
Quando vadis, quando venis, 
I nfolatiis, in pcenis, 

C rucem corde teneas. 158 DOMINICA DECIMA QUARTA 

iij. 
C rux in omnibus prejluris 
E t in gravibus et duris 

EJl totum remedium. 
C rux in pcenis et tormentis 
EJt dulcedo pice mentis 

E t verum refugium. 

IV. 

C rux eji porta Faradifi, 
I n qua fancli funt confifi, 

Qjui vicerunt omnia. 
Qrux efi mundi medicina, 
P er quam bonitas divina 

F acit mirabilia. v. 
Qrux ejl falus animarum, 
V erum lumen et prceclarum, 

E t dulcedo cordium. 
C rux ejl vita beatorum, 
E t thejaurus perfeclorum, 

E t decor et gaudium. A TRINITATE. 159 

vj. 
C rux eji fpeculum virtutis, 
G loriofoe dux falutis, 

C uncta fpes fidelium. 
C rux efl decus falvandorum, 
E t folatium eorum 

A tque defiderium. 

vij. 
C rux efl arbor decorata, 
C hrifti fanguine facrata, 

C unciis plena fruclibus ; 
Quibus animce eruuntur, 
Cumfupernis nutriuntur 

C ibis in cceleftibus. 

VIIJ. 

S pecialem fer amorem 
E t prcecipuum honorem 

C ruci falutiferce. 
C umfervore medullarum, 
N ixu virium tuarum 

V elis hanc diligere. 160 DOMINICA DECIMA QUARTA 

IX. 

D iligenter pone mentem 
S uper Qhrijlum patientem, 

E t Ei condoleas. 
C hrifti mortem, Chrijliane, 
P lange fero atque mane, 

Etin planftu gaudeas. 

x. 
Quam defpeclus, quam dejeclus 
R ex ccelorum ejl effeclus, 

U t falvaret feculum ! 
Efurivit etfitivit, 
P auper et egenus ivit 

JJfque ad patihulum. 

xj. 
Quum deduftus eji immenfus, 
Et in cruce tuncfufpenfus, 

F ugerunt difcipuli. 
M anus, pedes, perfoderunt, 
E t aceto potaverunt 

Summum Regemfecult. A TRINITATE. 161 

XIJ. 

C ujus oculi beati 

S unt in cruce obfcurati, 

E t vultus expalluit. 
S uo corpori tunc nudo 
N on remanjit pulchritudo, 

D ecor omnis aufugit. 

XIIJ. 

P ropter hominum peccata 
S ua caro cruciata 

Fuit inter verbera. 
M embra Sua funt difienta 
P ropter afpera tormenta 

E t illata vulnera. 

xiv. 
I nter magnos cruciatus 
EJt in cruce lacrymatus 

Et emifit fpiritum. 
Sufpiremus et fleamus, 
T oto corde doleamus 

S uper XJnigenitum. 162 DOMINICA DECIMA QUARTA. xv. 
C rucifixe,fac me fortem, 
U t libenter Tuam mortem 

P langam, donec vixero. 
T ecum volo vulnerari, 
T e libenter amplexari 

I n cruce dejidero. 163 DOMINICA DECIMA QUINTA A 
TRINITATE. 

Mibi autem abjit gloriari nifi in Qruce. 
I. 

Audes canamus mortui 
L In cruce Salvatoris ; — 

S is improbis derifui, 
Spesfola peccatoris ! 
N os fceclum temnimus, Tui 
P articipes amoris. 

IJ. 
" D eus efl Charitas" gerens 

Infcriptum cruci fignum, 
P iavit Cbrifius immerens 

P eccata fuper hignum, 
V itceque muneraferens, 

R ecludit cor benignum. 

N 164 DOMINICA DECIMA QUINTA iij. 
C rux citlpce eji piaculum, 

E t mentis reparator ; 
C rux dijjipat crepufculum ; 

EJi novce fpei dator ; 
A marum omne poculum 

C rux mitigat dulcator. 

IV. 

C rux pavens pecius roborat ; 

D at nervos impotenti ; 
T ironem Cbrijli pignorat, 

E t tandem morienti 
T errorem tollens, decorat 

Leclum luce fplendenti. 
v. 
C rux vito3 efl folatium ; 

D olori crux medetur ; 
A moris ejl indicium, 

C rux Jontes hic tuetur ; 
C horo crucis proeconium 

A ngelico prcehetur. A TRINITATE. 165 

vj. 
R edempius orbis laudibus 

Ejusferat honorem 
Qui emptum cruciatibus 

D at nobis hunc favorem, 
U t aulis in ccelejtibus 

C antemus Salvatorem. i66 DOMINICA DECIMA SEXTA Pe 
TRINITATE. 

In Qaritate radicati et fundati. 
I. 

Or meum Tibi dedo, 
C J efu dulcijjime ! 

E n cor pro corde cedo } 
J efu fuavij/ime l 
T u cordafola expetis ; 
Tufola corda diligis ; 

A h amem Te, ut amas me, 
J efu fuaviffime ! 

ij. 

Qjuc? reddam caritati, 

(Xuod Deus natus es t 
Quid dabo pietati, 

Qwoc/ Homofaclus es ? 


A TRINITATE. 167 

C or, inquis, prccbe, jili mi ; 
E n cedo cor, O Jefu mi ! 

A h amem Te, ut amas me, 

J e f u fucivijfime ! iij. 
C or Tuum ejl apertum^ 

U t intrem libere, 
U t cordi cor infertum 

C ondatur intime. 
A h ]efu mi ! amoris vt 
D edifii Te, ut darem me ; 

A h amem Te, ut amas me, 

J e f u fuavijffime. 

IV. 

H ic cordis firmamentum, 

H ic tuta quies ejl, 
A moris fulcimentum, 

Hic certa falus ejt, 168 DOMINICA DECIMA SEXTA. I n petrcB hocforamine, 
I n cordis hac macerie ; 

H ic muniar, hic uniar> 

J efu cariffime ! 169 DOMINICA DECIMA SEPTIMA A 
TRINITATE. 

Qui eji fuper omnia, et per omnia, et in omnibui nobis. 
I. 

Loriqfi Salvatoris 
G N ominis prceconia, 

Qucc in corde Genitoris 
L atent ante fcecula, 
M ater cceli plena roris 
P andit nunc Ecclejia. 

IJ. 

N omen dulce, Nomen gratum, 

N omen ineffabile, 
D ulcis Jefus appellatum. 

N omen deleciabile, 
L axat pcenas et reatum, 

N omen efl amabile. ijo DOMINICA DECIMA SEPTIMA iij. 
H oc eji Notnen adorandum, 

N omen fummce glorice y 
N omen femper meditandum 

I n valle miferice, 
N omen digne venerandum 

S upernorum curice. 

IV. 

N omen iflud prcedicatum 

M elos efl auditui ; 
N omen ifiud invocatum 

D ulce mel efi gujiui ; 
J ubilus ejl cogitatum 

Spiritali vijui. 
v. 
H oc eji Nomen exaltatum 

J ure Juper omnia ; 
N omen mire Jormidatum, 

EJfugans dcemonia ; 
A d Salutem nobis datum 

D ivina clementia. A TRINITATE. 171 

vj. 
N omen ergo tam beatum 

V eneremur cernui ; 
Sit in corde fic formatum 

Quod non pojlit erui; 
U t in ccelis potejlatum 

C opulemur ccetui. 172 DOMINICA DECIMA OCTAVA A 
TRINITATE. 

ln die adventus Domini. 
I. 

Ravi me terrore pulfas, vitce dies ultima ; 
G M ceret cor, folvantur renes, lcefa tremunt 

vifcera, 
T uam fpeciem dumfibi mens depingit anxia. 

ij. 
Quis enim pavendum illud explicet fpeSiaculum, 
Q^uum dimenfo vitce curfu carnis cegra nexibus 
A nima luclatur folvi, propinquans ad exitum f 

iij. 
P erit fenfus, lingua riget, refolvuntur oculi, 
P e£ius palpitat, anhelat raucum guttur hominis. 
S tupent membra, pallent ora, decor abit corporis. A TRINITATE. 173 

IV. 

P rceflofunt et cogitatus, verba, curfus, opera, 
E t prce oculis nolentis glomerantur omnia : 
I lluc tendat, huc fe vertat, coram videt pojita. 

v. 

T orquet ipfa reumfuum mordax confcientia, 
P lorat, acla corrigenda defluxijle tempora, 
P lena luclu caret fruclu fera pcsnitentia. 

vj. 
F alfa tunc dulcedo carnis in amarum vertitur, 
Quando brevem voluptatem perpes pcenafequitur ; 
J am quod magnum credebatur nil fuijle cernitur. 

VIJ. 

A tque mens infummce lucis gloriam extollitur, 
Afpernatur lutum carnis quo merfa provolvitur, 
E t ut carcerati nexu l&tabunda folvitur. 

vi ij. 
Qjicefo, Cbrifle, Rex inviSie, Tw fuccurre mifero, 
S ub extrema mortis hora quum jujlus abiero, 
N ullum in me jus tyranno prcebeatur impio. i 7 4 DOMINICA DECIMA OCTAVA. 

IX. 

C adat Princeps tenebrarum, cadat pars tartarea ; 
P ajlor ovemjam redemptam tunc reduc ad patriam. 
U bi Te videndi caufa perfruar infcecula. '75 DOMINICA DECIMA NONA A 
TRINITATE. 

Sicut et Deus in Qhrifto donaint •vobis. 
I. 

Ignare me, O ]efu, rogo Te, 
D \n cordis vulnere abfcondere, 

P ermitte me hic vivere, 
I n Tuo latere quiefcere. 

IJ. 

S i praeparet dcemon injidias, 
E t mundus offerat divitias, 
I n Tuo corde tutus fum, 
I n Tuo latere fecurus Jum. 

nj. 
F allaciorji caro lubricis 
M entem exagitet blanditiis, 
N il metuo, hic tutusjum, 
EJi meum latus hoc refugium. 176 DOMINICA DECIMA NONA. 

IV. 

Si oculos claudat fatalis fors, 
E t vitam terminet feralis mors, 

O ]efu, ne dimitte me, 
D a Tuo moriar in latere. i 7 7 
DOMINICA VIGESIMA A TRINITATE. 

Cantantes et pjallentes in cordibus vejiris Y>omino. 
I. 

Xfullet cor prcecordiis 
E S onante )efu Nomine ; 

P rcecellit in deliciis 

mni plenum dulcedine ; 

ij. 
J efus confortans miferos, 

1 efus Qui fanat fcelera, 
J efus deterrens inferos, 

J efus fugans mortifera. 

iij. 
N omen excelfum refonet 

J efus in ore omnium, 
E t cor cum voce confonet, 

JJtfanet omne vitium. i 7 8 DOMINICA VIGESIMA. \ IV. J efu, Salus peccantium, 
A dejio nojiris precibus, 

S is DireSlor errantium, 
E / parce nojlris aclibus. v. T ibi, QhriJie,Jit gloria, 
F ulgens hocfacro Nomine, 

H onor Tuusjit latria, 
J efu, benigne Domine ' 


179 

DOMINICA VIGESIMA PRIMA 
A TRINITATE. 

Myfterium 'Evangelii. 
I. 

Efu mi dulciffime, Domine ccelorum, 
J C onditor omnipotens, Rex univerforum, 
Quis jam acius fufficit mirari gejiorum, 
Quce Teferre compulit falus miferorum? 

ij. 
T e de ccelis caritas traxit animarum, 
P ro quibus palatium deferens prceclarum, 
M iferam ingrediens vallem lacrymarum, 
O pus durum fufcipis et iter amarum. 

iij. 
O mira dignatio pii Salvatoris ! 
O vere mirifica pietas amoris ! 
Expers cidpce nofceris, ]efu,fios decoris, 
E go Tui, proh dolor ! caufafum doloris. 
o 


i8o DOMINICA VIGESIMA PRIMA, IV. T ua docet paf/io, Chrijle, dolorofa 
C reatori vitia quamjint odiofa, 
I nferni fupplicia quamfint lacrymofa. 
A tque cceli gaudia quamfint gaudiofa. J efu, cordis gaudium, et dulcedo mentis, 
A nimce folatium in Te confidentis, 
Te benigne deprecor precibus attentis, 
M ei memor fingulis cujlosjis momentis. i8i DOMINICA VIGESIMA SECUNDA A 
TRINITATE. 

Qmne debitum dimiji tibi, quoniam rogajii tne. 

Domine T>eus, fperavi in Te : 

O care mi ]efu, nunc libera me . 

I n dura catena, 

1 n mifera pcena, 
D efidero Te. 

L anguendo, 

D olendo, 
E t genufleciendo, 

A doro, 

I mploro, 
U t liberes me ! 182 DOMINICA VIGESIMA TERTIA A 
TRINITATE. 

Nojira autem converfatio in Qcelis eji. 
I. 

T jucundas cervus undas 
U JEJiuans defiderai, 

S ic ad rivum Dei livum 
M ens jidelis properat. 

ij. 
S icut rivifontis vivi 

P rcebent refrigerium, 
I ta menti Jitienti 

D eus ejl remedium. 

iij. 
Qjiantis bonis fuperponis 

S antios Twos, Domine 
S efe lcedit, qui recedit 

A b ceterno lumine. A TRINITATE. 183 

IV. 

V itam lcetctm et quietem, 

Qwi Te qucerit, reperit ; 
N am laborem et dolorem 

M etit qui Te deferit. 

v, 
P acem donas, et coronas, 

H is qui Tibi militant ; 
Cunfta lcetajine meta 

His qui Tecum babitant. 184 DOMINICA VIGESIMA QJJARTA A 
TRINITATE. 

Qui dignos nos fecit, in partem forth Sanflorum in lumine. 
I. 

'Ngelorumfi haberem 
A Linguas necnon hominum, 

T e laudare non valerem* 
S umme Pater luminum, 
Qjiantum merito deherem, 
A quo datum optimum. 

U. 

AcfTe namque me creajli 

P otenter ex nihilo, 
S ecundum Te me formajli 

P rofundo confilio. 
A ngeloque cocequafli 

M entis privilegio. A TRINITATE. 185 

iij. 
M e peccantem tolerajii 

S atis longanimiter, 
D eviantem revocafii 

C ompungens falubriter, 
M eque culpantem quitajii 

D e culpa totaliter. 
iv. 
T u me valde vulneratum 

L avans fanas undique; 
Lotum ungis etfanatum, 

O leo lcetitice. 
Spe pofl vulnus fublevatum 

M iro lujiras lumine. 
v. 
N unc in bono me Jirmando 

P ericulis fubtrahis ; 
N unc mihi cooperando 

N ova dona tribuis ; 
H cec tollendo feu donando 

L ucrum meum appetis. 186 DOMINICA VIGESIMA QUARTA 

vj. 
T u mihi das affluenter 

O pportuna viSiui, 
T uque largiris clementer 

C ongrua vejtitui, 
M ei curam gerens femper 

U t oculi proprii. 

VIJ. 

EJl et jujlum gloriari 

Quod dignusjim habitus 

H ic propter Te tribulari 
I ntus et exterius. 

N am in hocfolet probari 
P r&dileclus Jilius. 

VII j. 

O mnis Tua creaiura 

M ultum mihi proficit, 
N am tam ufu quam faclura 

P rimum fontem repetit ; 
Sic Natura,Jic Scriptura 

S emper in Te refluit. A TRINITATE. 187 

IX. 

S ed Tw mihi profuijli 

P lus cuncla quam entia ; 
P ro me carnem induijli 

Cum mira clementia, 
M eque totum redemijii 

P atris Japientia. 

x. 

paterncB bonitatis 
I nexhaujia pietas, 

1 n Filio patet fatis 

A d me Tua Caritas, 

Laudis, Lucis, Majejtatis 

T ibi hinc JEternitas. i88 DOMINICA VIGESIMA QUINTA A 
TRINITATE. 

Qum gratias egiffet^ dijhibuit. 
I. 

Afce nos, Divine Panis, 
P R obur da quotidianis 
N obis in laboribus ; 
C ibus fetnper Jit noflrarurn 
C aro Ejus animarum 
D ata pro peccantibus. 

ij. 
V era Vitis. Sanguis Tuus 
Affert Calicem effufus 

S alutaris hoflice : 
C rucem, }efu. contemplamur ; 
T uce Stirpi inferamur. 

S alvator Ecclefice, 189 
FESTUM S. ANDRE^. 

Yaciam *vos jieri pifcatores kominum, 
I. 

Uic adefle^ Galilcei, 
H B ina proles 'Zebedcei, 

C anenfis Barthotomcei 
S ine labe peclora ! 

V ofque bini qui adejtis, 
N ominari nec potejlis, 
T riumphanti non deejtis 

Qua refcripjit nomina. 

U. 

Hic eji llle contreclatus ; 

V is perfojlum tangi latus, 
T homa dubitans t Levatus 

P auca dat viventibus ; i 9 o FESTUM S. ANDRE.E. 

N efcit auris aufcultare, 
V ifus nequit commonjirare 
Qjios thefauros apparare 
P ergit appetentibus. iij. 
P roditum vides tuentem — 
C ejlas, Yetre ? Viditflentem, 
N on videbis arguentem 

T er negatafcedera : 
P otes pontum ambulare, 
F luclum planta proculcare, 
N on vales ad Illum nare 

P er tantilla brevia ? IV. 

" IJie quid?" cur interpellas ? 
A gnas tibi dat novellas ; 
P afce, perduc extra Jlellas 
A d quieta flumina : FESTUM S. ANDREi£. 191 

Huic audire fatis bonum, 
Qjialem tubce fpargant fonum, 
P rocerum quid ante Thronum 
C olloquantur agmina. 

v. 
Qjiotos pifces hodiernos 
S oles tollis ad fupernos ? 
P entecofies mille ternos 

C ongregabunt retia ; 
S i concurfus olim tantus, 
C cetus incluforum quantus, 
Qjtalis concinentum cantus 

P ojlfinita Sabbata ! igz 
FESTUM S. THOMiE. 

Ipfofummo angulari lapide Cbrijio ]efu. 
I. 

Ex Salomon fecit templum, 
R C ujus injlar et exemplum 
C hrijlus et ecclefia : 
H ujus eji hic imperator 
F undamentum etfundator, 
M ediante gratia. 

ij. 
Quadra templi fundamenta, 
Marmorafunt injirumenta 

P arietum paria. 
C andens Jios ejl cajlitatis, 
L apis quadrus in pr&latis 

V irtus et conjlantia. 


FESTUM S. THOM^E. 193 

iij. 
L ongitudo, latitudo, 

T emplique fublimitas 
I ntelleSia jide recla 

Sunt Fides, Spes, Charitas* 

IV. 

S ed tres partes funt in templo 
T rinitatis fub exemplo, 

I ma, fumma, media : 
Yrimafignat vivos cunclos, 
E tfecundajam defunclos, 

R edivivos tertia. 

v. 

S exagenos quoque perfe 
S ed et partes univerfce 

H abent lati cubitos. 
H arum trium tres conventus 
T rinitati dant concentus 

U nitati deditos. i 9 4 FESTUM S. THOMJE. 

vj. 
T etnpli cultus extat multus ; 
C innamomus odor domus, 

M yrrha, Jiacie, cajia: 
Qj/# bonorum decus morum, 
A tque bonos precum fonos 

S unt fignificantia. 

VIJ. 

I n hac cafa cuncia vafa 
S unt ex auro de thefauro 

P rceelecio penitus : 
N am magiflros et minifiros 
D ecet doclos et excoftos 

I gne Sancii Spiritus. 
vuj. 
S ic ex bonis Salomonis 
Q^wce Rex David prceparavit 

F iunt cedificia. 
N am in lignis res infignis 
V ivit Tyri, cujus viri 

T raciant artificia. 


FESTUM S. THOMJE. 195 

IX. 

N am ex gente Judceifque 
Sicut templum ex utrifque 

C onditur ecclefia. 
C hrifle, qui banc et bos unis, 
L apis buic et his communis, 

T ibi laus et gloria. 196 CONVERSIO S. PAULI. 

Vas ek&ionis eji Mibi ifte. Aulus Syon architeclus 
P EJlct Chrijto prceeleftus 
E t magijler gentium, 

V as injigne Jigno crucis, 

V as eleclum verce lucis 

P rcpjignans myjlerium. 

ij. 
S aulus cadit conjiernatus, 
P aulus furgit illujlratus, 

U t mundum illuminet, 
P ejles pellat, plantet mores, 
F idem Jervet et errores 

G entium eliminet. 


CONVERSIO S. PAULI. 197 

11 j. 
A bfit mihi gloriari, 
I nquit, niji Jingulari 

C rucis privilegio. 
S e pro Chrijto cuncla ferre 
P rojitetur, et offerre 

S e truci martyrio. 

IV. 

IJle vas ele6lionis 
V ires omnes rationis 

H umance tranfgreditur, 
S uper choros angelorum 
Kaptus cceli fecretorum 

D oftrinis imbuitur. 

v. 
D e hoc vafe tam fecundo, 
T am ele£io et tam mundo 

T w nos, Chrijle, complue ; 
N os de luto, nos de fcece 
T ua fantla purga prece, 

R egno Tuojiatue. ,£ , 9 8 PURIFICATIO MARI^; VIRGINIS. 

Nunc dimittis fervum Tuum, Domine, 

Omine, jam patiaris 
D S ervum, quem Tuum vocaris, 
I n pace difcedere. 

ij. 
C um Tuce jubar falutis 
V iderim, ut injlitutis 
D ocuifii credere : 

nj. 
J ubar, quod parafii coram 
O culis tu populorum 
S ceculis in omnibus : 

IV. 

J ubar, quod illuminaret 
G enteSy gloriamque daret 
Ifrael nepotibus. i 9 9 FESTUM S. MATTHIiE. 

Yenltc ad M^, omnez qui laborath et onerati ejlis. 

L 

Amator animarum 

J efu Cbrijle perditarum, 
P cntus dum exagitatur, 

D um procella minitatur, 
N obis da profugium. 

ij. 
I n Te, mundi Salutare, 
N e me vetes latitare, 
D onec fluclibus fopitis 
A c erroribus oblitis 

1 n portum deveniam. 200 FESTUM S. MATTHLE. 

iij. 
T u ni protegas inermis 
C lamo precibus diurnis, 
A nimam ne delabentem 
D eferas de Te pendentem y 
Spesjis et folatium. T u fiduciam trementi 
Opem das Tu metuenti, 
S uper caput indefenfum 
T uce proferas extenfum 
P ennce propugnaculum, 

v. 

I nopi Tw minifirare, 
P auperem locupletare y 
C ajjfis, feffis adjuvare, 
C cecos, debiles fanare, 
P ie Je/w, fufficis. n FESTUM S. MATTHI^. 201 

vj. 
N omen Tuum adorandum . 
M ibi vce ! quid eji fperandum ! 
T u es veritatis plenus, 

V ilis ego fum, egenus, 
E t peccati pelagus. 

VIJ. 

G ratiam habes injinitam, 

V eniam donas nec invitam, 
F ac mi, ferva, corda pura, 
M e abunde mundatura 

Effundantur flumina. 

VIIJ. 

A quam vitaz exporreftam 
H auream de Te indefeSiam ; 
M eis perennis intimis 
E bulliens prcecordiis 
F onsjis immortaliter ! ANNUNCIATIO BEATiE VIRGINIS. 
Filius AltiJJitni njocabitur. E Sion exirit tenor legis 
D E t de ]erufalem verbum Dei, 

Sic ait fymmyjia fummi Regis. 
D efperatis Infpirator fpei. ANNUNCIATIO BEAT^ VIRGINIS. 203 

M ijit legem fpecula fuperna, 

V erbum pacis vijio ceterna, 

V erbum, Quodfudit mater intacla, 

V erbum, per Quod fcecula funt fa£la. 

ij. 
H oc Verbum in utero puellce 

F aclum caro ccelos inclinavit, 
H oc ab impetu maris procellce 

S uper ccelos terram exaltavit, 
H ebetavit fceleris fpinetum, 
D e fpineto faciens vinetum. 
E rgo nos terrigence lcetemur, 
H ominique T>eofamulemur. 

nj. 
T orcular calcavit Ipfe folus, 

R ubrum Sibi vindicans amiclum ; 
I n Qujus ore nonfuit dolus, 

N ojirum luit innocens deliclum. 2o 4 ANNUNCIATIO BEAT^E VIRGINIS. 

Quid pro datis igitur reddemus t 
C alicem quem bibit, hunc bibemus, 
S altem pajfi fpiritus mucronem, 
Ejus imitemur pajjionem. 

IV. 

E xtra portum paflum imitati 

Ejus inproperium feramus, 
U t in carne fpiritu necati 

P ariter cum Ipfo refurgamus ; 
Qjii pojlquam defcendit ad inferna, 
M orfu mordens de mortis caverna 
V oce prima ejl refufcitatus, 
J am apparuit ingratis gratus. 1 205 
FESTUM S. MARCI. 

Mundi eflis propter fermonem, quem locutus jum vobis. 
I. 

Doretur llle Deus 
A Quem]ohannes, quem Matthceus, 
M arcus, Lucas, prcedicant : 
Quorum formas aquilina, 
H omo, bos, et leonina 
P er figuras indicant. 

ij. 
Aclus, di6ia,figna Chrijli 
V itam, mortem, fcribunt ijii 

Speciali gratia ; 
A quila de numine, 
E t homo de homine 

T raSiant Evangelia. zo6 FESTUM S. MARCI. 

nj. 
T aurus notat pajfionetn ; 
L eo refurrettionem ; 

H aec funt fpecialia ; 
I dem fons : fed rivuli 
D iverfi : dum finguli 

Quoedam notantpropria. 

IV. 

D um ccelorum fonat ccelis, 
Qjiatuor TLzechielis 

C antant animalia : 
Dulcis fonus, dulcis notce, 
V olat rota mixtce rotce, 

F idei myjieria. 
v. 
AJlant ifli circa Tkronum 
H aurientes verbum bonum 

V erbi fapientia : 
Qjiorum Verbum nos conducat 
A d falutem ; et perducat 

A d ceterna gaudia. 207 
FESTUM SS. PHILIPPI ET JACOBI. 

\n domo Vatrh Mei manjiones multae Junt. 
I. 

N domo Fatris 
I S ummce majejlatis 
E cce funt pulchrce 
M anfiones multce, 
Quce funt certantum 
P ro virtute tantum 
A c triumphantum. 

ij. 
E n, Adam vetus 
Quamfelix, quam lcetus 
M ihi applaudit, 
C um videt et audit 
G enus humanum 
P er ipfum damnatum 
P er Me falvatum. 208 FESTUM SS. PHILIPPI 

iij. 
S ed patriarcbce 
T ripudiant laude, 
S ibi promijlum 
C ernentes impletum, 
P er Me credentes 
B enediclce gentes 
S unt et viventes. 

IV. 

M ihi propbetce 
C itharizant lcete, 
Qjiod meruere 
M e clare videre, 
Qwem prcedixerunt 
M wnrfo, dum vixerunt, 
N ec fefellerunt. 

v. 
S «n£ gwam prceclari 
Apofioli cari 
M ecum fedentes, 
M ecum decernentes, ET JACOBI. 209 

Qjii fe fpernebant, 
C uncla relinquebant, 
M ihi hcerebant. vj. 
S ervus ac liber, 
L ocuples ac pauper, 
N emo exceptus, 
C ujufvis fit fexus, 
Qjiilibet fatis 
H abet claritatis 
I n regno pacis. 

VIJ. 

E n Mecum omnes 
C celici vivunt cives, 
Qjcam mire gaudent 
P leniter quod habent, 
Qjiod optavere 
U mquam obtinere, 
Qjiando vixere. 2io FESTUM SS. PHILIPPI ET JACOBI. 

VIIJ. 

C aufa cunclorum 
F ontalis bonorum, 
T rinitas Sancla ! 
P rcemiorum Summa, 
T ufuper digna 
L aude quam immenfa 
S emper et ultra ! 

IX. 

D a, quod beati 
S anftis adunati 
N os et ferventer 
J ugiter ac femper 
T e adoremus, 
T e glorificemus, 
T eque laudemus ! 21 I 

FESTUM S. BARNAB^E. 

Majorem hac dileclionem nemo habet. 
I. 

Andem audite me y 
T S ionis filice ! 

JE gram refpicite, 
D ilecio dicite : 
A more vulneror, 
A more funeror. 

IJ. 
F ulcite floribus 
F eflam languoribus ; 
S tipate citreis 
E t malis aureis ; 
N imis edacibus 
L iquefco facibus. i 212 FESTUM S. BARNABiE. 

nj. 
H uc odoriferos, 
H uc foporiferos 
R amos depromite, 
R ogos componite ; 
U t phcenix moriar l 
I n flammis oriar ! 

IV. 

A n amor dolorfit, 
A n dolor amorfit, 
U trumque nefcio ; 
H oc unum fentio, 
] ucundus dolor efl, 
S i dolor amor efi. 

v. 
Qjtid, amor, crucias ? 
A ufer inducias, 
L entus tyrannus es ; 
M omentum annus efl ; 
T am tarda funera 
Tuafunt vulnera. FESTUM S. BARNAB^E. 213 

vj. 
J am vitce Jlamina 
R umpe, O anima ! 
I gnis afcendere 
G ejiit, et tendere 
A d cceli atria ; 
H ccc mea patria ! 
S. Jobannes Baptifta, 215 

FESTUM S. JOHANNIS BAPTISTiE. 

Vox clamanth in deferto. 

I. 

N occurfum Prcecurforis, 
I C oncurrenti cordis, oris, 
C urramus obfequio, 
I n lucerna Lux laudetur, 
I n Prcecone veneretur 
J wcfex, So/ in radio. 

ij. 
S olem folet repentinum 
V eZ gwid grande vel divinum 

V «Jgws tfgre capere : 
Q^uare ttoozs bebetatis 
S olfupernce veritatis 

P rceluxit infidere. 216 FESTUM S. JOHANNIS BAPTIST^. 

nj. 
H ic FrcBcursor et Fropheta ; 
I mmo Prophetarum meta, 

L egi ponens terminum : 
M ire ccepit per applaufum, 
V entre matris claufus claufum 

R evelando Dominum. 

IV. 

M ira pueritia, 
M ira Dei gratia, 

M ira verbis novitas, 
C lamat : — Baptizemini, 
I n occurfum Domini 

D irigatis femitas. 


217 
FESTUM S. PETRI. 

Porta? inferi non prczvalebunt adverfus eam. 
I. 

XJpernce matris gaudia 
S R eprafentat ecclefia, 
D umfejta colit annua, 
S ufpirat et perpetua. 

ij. 
I n hac valle miferice 
M ater fuccurrat filice ; 
H inc ccelefies excubice 
N obifcum ftent in acie. 

nj. 
M undus, Caro, Demonia 
D iverfa movent prcelia, 
I ncurfu tot phantafmatum 
T urbatur cordis fabbatum. 218 FESTUM S. PETRI. 

IV, 

C onfufafunt hic omnia : 
S pes } metus, mceror, gaudium ; 
V ix hora vel dimidia 
F it in ccelo filentium. 

v. 
Quam felix illa civitas, 
I n qua jugis follemnitas, 
E t quam jocunda curia 
Qjice curce prorfus nefcia. 

vj. 
N ec languor hic, nec fenium, 
N ecfraus, nec terror hofiium. 
S ed una vox lcetantium 
E t unus ardor cordium. 

vij. 
I llic cives angelici 
S uh hierarchia triplici 
T rincB gaudent etfimplici 
Se monarchice fubjici. FESTUM S. PETRI. 219 

viij. 
M irantur nec dejiciunt 
I n illum, quem profpiciunt, 
F ruuntur nec fajiidiunt, 
Qjuofrui magis fitiunt. IX. 

H i fanfti, quorum hodie 
R ecenfentur follemnia, 
J am revelata facie 
R egem cernunt in gloria. 220 FESTUM S. JACOBI. 

Yilius bominis non venit miniftrarij fed miniftrare et dcre animam 
juam redemptionem pro multis. t Amor quam exjlaticus ! 
O Qluam effluens, quam nimius ! 
Qj*i Deum Dei Filium 
U numfecit mortalium! ij. N on invijit nos angelo, 
S eu fupremo feu infimo ; 
C arnis aflumens pallium t 
V enit acl nos per Se Ipfum. nj. N on folum Se ofiendere 
V oluit, fed convivere, 
D eus-Homo hominibus 
H ic annis triginta tribus. FESTUM S. JACOBI. 221 

IV. 

N obis bctptifma fufcipit, 
N obis jejunans efurit, 
N obis et Satan Hunc tentat, 
N obis tentantem fuperat. 

v. 
N obis orat et prcedicat, 
P ro nobis cunSia faSiitat, 
V erbis,fignis et a6iibus 
N os qucerens, non Se, penitus. 

vj. 
P ro nobis comprebenditur, 
F lagellatur, confpuitur, 
C rucis perfert patibulum, 
P ro nobis tradit Spiritum. 

vij. 
N obisfurgit a mortuis, 
N obis Se transfertfuperis, 
N obis Suum dat Spiritum 
I n robur, in folatium. FESTUM S. BARTHOLOIVLEI. 

Per manus Apoftjlorum fiebant figna et prodigia multa in plebe. 
I. 

Tola regni laureatus, 
S S ummi Regis ejl fenatus 
C cetus apofiolicus ; 
C ui pfallant mens et ora ; 
M entis mundce vox fonora 
H ymnus efi angelicus. 

ij. 
H ic efl ordo, mundi decus, 
O mnis carnis judex cequus f 

N ovce petra gratice ; 
A b ceterno prceeleSius, 
C ujus floret architeclus 

A d culmen Ecclefice. FESTUM S. BARTHOLOMiEI. 223 

nj. 
H i prceclctri Nazarcei 
B ella crucis et tropcei 

M undo narrant gloriam ; 
S ic difpenfant verbum Dei 
Q^uod nox nocii, lux diei 

I ndicant fcientiam. 

IV. 

P aranymphi novce legis 
A d amplexum novi Regis 

S ponfam ducunt regiam, 
Sine ruga,fine ncevo, 
P ermanfuram omni cevo 

V irginem ILcclefam. 

v. 
H cec ejl virgo gignens fcetus, 
S emper nova, tamen vetus, 

S ed defeclus nefcia ; 
C ujus thorus mens fincera, 
C ujus partus fides vera, 

C ujus dos efl gratia. 224 FESTUM S. BARTHOLOMJBI. 

vj. 
H i funt ternpli fundamentum. 

V ivus lapis et ccementum 
higans cedificium. 

H ifunt portce civitatis. 
H i compago unitatis 
Ifrael et gentium. 

VIJ. 

Hi triturant aream 

V entilantes paleam 

V entilabri juflitia; 
Qjws defignant cerei 
B oves maris vitrei 

S alomonis induflria. 

VIIJ. 

P atriarcbce duodeni y 
F ottfes tf<7wcp £*{/?" leni, 

P cwes tabernaculi. 
G emmce vefiis facerdotis ; 
H cec figuris fignant notis 

N ori duces populi. 


FESTUM S. BARTHOLOMiEI. 225 

IX. 

H orum nutu cedat error, 
C refcat jides, abfit terror 

F inalis fententice, 
Utfoluti a deliciis, 
S ociemur benediSiis 

A d tribunal glorice. L 226 

FESTUM S. MATTH^I. 

Ipje illuxit in cordibus nofiris. 
I. 

Sol cordis, }efu care, 
O N on eji noxji Tu monjlrare 
T ua velis lumina : 
O ne furgant quce fervorum 
V ifu celent Te Tuorum 
T erra-nata nubila. 

ij. 
S omni cum benigni rores 
M ibi recreani languores 

O culorum fuaviter, 
M ibi iumfit recordari 
C brijli quidfit recreari 

G remio perenniter. FESTUM S. MATTH^I. 227 

iij. 
M ecumjis ab ortufolis 
A d occafum ; namfi nolis, 

V ivere tum nequeo : 
M ecumfis cum nox propinquat ; 
N amfi Tua lux me linquat, 

M ori jam perhorreo. 

iv. 
L ucis Rex et tenebrarum, 
I nter iras procellarum 

A rcam Tuam fofpites ; 
Namfub hyemis adortu 
E ccefumus nos in portu 

N avemji Tu dirigis. 
S. Michael. 229 

FESTUM S. MICHAELIS ET OMNIUM 
ANGELORUM. 

Angeli eorum in Cae/is. 
I. 

C um me tenent fallacia 
Mundifugacis gaudia, 
C celo vigil mihi datus 
F let atque plorat Angelus, 

ij. 
S ed quando lacrimis mea 
D eploro trijlis crimina, 
L cetatur Angelus Dei, 
Qui tangitur cura mei. 

iij. 
P roinde abefle, gaudia 
M undi fugacis omnia ; 
A dejie lacrimce, mea 
P lorem quibus tot crimina : 2 3 o FESTUM S. MICHAELIS, 

IV. 

N e, lcetus in tnalo, Angelis 
S im caufa fletus ccelicis, 
S ed his, nefas lugens tneum, 
C reem perenne gaudium. 231 
FESTUM S. LUCJE. 

Repojita eft mibi corona juftitia?. 
I. 

Sacra potio, fctcra refeclio, vifio pacis, 
O M entis et un6iio, nullaque mentio ventris 
edacis. 

J efus erit pius, et decor lllius, efca beatis, 
P afcua mentibus, hanc fitientibus, hacfatiatis. 

iij. 

Etjitiens eris, et fatiaberis, hac dape vitce, 

I n neutro labor, una quies, amor unus utrique. 

IV. 

C ivibus cetheris ajlociaberis advena, civis ; 

H ic tuba, pax ibi, vita manens tibi, qui bene vivis. 232 FESTUM S. LUC^E. 

v. 

S cijla ruentibus, integra Jiantibus integritate, 
I nde cremabitur, hinc folidabitur ■, O Deus, a Te. 

vj. 
G ens nova, grex novus, et numerus bonus ille 

bonorum, 
J erufalem petet, hic dat, ibi metet ordo piorum, 

VIJ. 

G rex erit inclitus, hoc Patre prceditus, hoc Duce 

nixus, 
Qjii tulit omnia fanguine noxia, Rex crucifixus. 

VIIJ. 

G rex facer ordine, fplendidus agmine y lumine 

plenus, 
V ivet eo Duce Qui tulit in cruce Rex Nazarenus. 

IX. 

P ajlus odoribus interioribus atque fuperno 
N e£lare, dulcia pertrahet otia perpete verno. FESTUM S, LUCJE. 233 

x. 

Perfacra lilui, perque virentia germina florum. 
E xpatiabitur, ac modulabitur ordo piorum : 

xj. 
P eSiora plaufibus atque canoribus ora parabit, 
D umfua crimina, lapfaque priftina ftans memo- 
rabit. 

XIJ. 

Qjuofuit amplior error, iniquior aclio mentis, 
L aus erit amplior, hymnus et altior, banc abolentis. 

XIIJ. 

P roflipe prcemia, pro cruce gaudia, pro nece viia 
I lla tenebitur, unde replehitur Ifraelita. 

XIV. 

H ic hreve vivitur, hic hreve plangitur, hic breve 

fletur ; 
N on hreve vivere, non breve plangere retribuetur. 

xv. 
O retributio ! flat brevis aclio, vita perennis ; 
O retributio! ccelica manfio flat lue plenis. 234 FESTUM S. LUC^. 

xvj. 
Quid datur et quibus ? JEther egentibus et cruce 

dignis, 
Sidera vermibus, optima fontibus, ajlra malignis. 

XVIJ. 

T unc rofafanguine, lilia virgine mente micabunt ; 
G audia maxima te, pia lacrima, te recreabunt. 

XVIIJ. 

N unc tibi triftia; tunc tibi gaudia, gaudia quanta 
V ox nequit edere, lumina cernere, tangere planta. 

XIX. 

S unt modo prcelia, pofimodo prcemia. Qualia f 

Flena : 
P lena refeSiio, nullaque pajjio, nullaque pcena. 

xx. 

Spe modo vivitur, et Syon angitur a Babylone ; 
N unc tribulatio, tunc recreatio, fceptra, coronce. 2 3 : FESTUM SS. SIMONIS ET JUDjE. 

De mundo non eftis, fed Ego eligi <vos de mundo. 
I. 

QLlica copia, ccelica gratia cum patefiet, 
C Lux nova mentibus, et Deus omnibus om- 
niafiet. 

ij. 
G ens bene vivida, vitaque florida, fons David 

undans ; 
Lux erit aurea, terraque ladea melle redundans. 

ii). 
L ux ea vefpere, gens lue, funere vita carebit ; 
J efus habebitur, Ipfe tenebitur, Ipfe tenebit. 

IV. 

L ux erit Illius, Illius unius efca benignis ; 
Abfque cibo cibus, his proprie quibus efi cor ut 
ignis. 236 FESTUM SS. SIMONIS v. D iluit omnia ccelica gratia, fons David undans 
O mnia diluit, omnibus afjluit omnia mundans. vj. O pia gratia, cetfa palatia cernere prcefla ; 
U t videam bona, faftaque confona ccelica fefta ! vij. N on animum coquar, autfequar, aut loquar omne 

profanum ; 
J ungar babentibus cetbera civibus, etfequar Agnum. VIIJ. O fine crimine, velfine turbine, patria cceli, 

T errevs ardeo, plus loquar, audeo, tnente fideli ! IX. O mea ! fpes mea ! tu Syon aurea ! clarior auro, 
A gmine fplendida, Jlans duce fiorida, perpete lauro. x. O bona patria, num tua prcemia plena tenebo t 
O bona patria, num tua gaudia teque videbo ? ET JUD^. 237 

xj. 
D ic mihi, flagito ; verbaque reddito, dicque, — 

Videbis ! 
S pem folidam gero : rem retinens ero t Dic, — 

Retinebis ! 

XIJ. 

P laude civis meus ; ejl tua pars Deus, Ejus es et 

fis ; 
R ex tuus efl tua portio, tu Sua, nefibi defis. 

XIIJ. 

M ens mea mens rea, non tibi pars ea jam ra- 

pietur ; 
EJl tibi lacrima, pars erit optima, pofce, feretur. 

XIV. 

O ptima portio, plena refeSiio, pax rata mentis, 
V ifio Numinis, oraque luminis omnipotentis. 

xv. 
H inc fitis intima fanclaque tacrima fpirat, 

anhelat ; 
Flendofit hofiia, flet fua noxia, flendoque velat. 238 FESTUM SS. SIMONIS ET JXJDJE. 

xvj. 
S e fiet et improbat, angit, agit, probat, ejl fibi 

fornax ; 
F lendo cor excitat, atque reclamitat, O Syon ! O 

?ax! 

XVIJ. 

EJi lacrimantibus, efurientibus, exanimatis 
P neuma, refeflio, vivificatio, vifio Vatris. 

XVIIJ. 

O Sacer, O Fius, O ter et amplius ille beatus, 

C ui fuapars Deus: O mifer, O reus, hac viduatus. 

XIX. 

O mnis et unica gloria coelica, conditor unus, 

M uneris ejl dator, Ipfe poli fator, \pfeque munus. C or foret Illius, lllius unius ora videre, 
Agmina cernere, prcemia fumere, lumen habere. t 241 FESTUM OMNIUM SANCTORUM. 

Vidi turbam magnam, quam dinumcrare nemo poterat, ex omnibus 
gentibus et tribubus et populis et linguis,jiantes ante Thronum. 

I. 

Rbs Syon aurea, patria latlea, cive decora, 
U O mne cor obruis, omnibus objlruis et cor 
et ora. 

ij. 
N efcio, nefcio, quce jubilatio, lux tibi qualis, 
Quam focialia gaudia, gloria quam fpecialis. 

nj. 
Laudejludens ea tollere, mens mea vicla fatifcit. 
O bona gloria, vincor ; in omnia laus tua vicit. 

IV. 

S unt Syon atria conjubilantia, martyre plena ; 
Cive micaniia, Yrincipe ftantxa, luce ferena. 242 FESTUM OMNIUM SANCTORUM. 

v. 
S unt ibi pafcua, mentibus afflua, prceflita fanclis ; 
Regis ibi thronus, agminis et fonus efl epulantis. 

vj. 
G ens duce fplendida, contio candida veftibus albis ; 
S unt Jine fletibus in Syon cedibus, cedibus almis. 

VIJ. 

S untjine crimine, funt Jine turbine, funt Jine lite, 
I n Syon arcibus editioribus Ifraelitce. 

viij. 
P ax ibiflorida, pafcua virida, viva medulla ; 
N ulla moleflia, nulla tragedia, lacrima nulla. 

IX. 

O facra potio, facra refetlio, pax animarum ; 

O pius, O bonus, Oplacidus fonus, hymnus earum ! 

x. 

S ufficiens cibus ejl Deus omnibus Ipfe redemptis ; 
P lena refeilio, propria vijio Cunclipotentis. FESTUM OMNIUM SANCTORUM. 243 

xj. 
Ejus habent fatis, bis tamen ejifitis Ejus anbela, 
A bfque caloribus, abfque laboribus, absque querela, 

XIJ. 

H uic majus, huic minus, llle potens finus ejt 

Deitatis ; 
P ' lurima manfio Jiat, retributio plurima Patris. 

XIIJ. 

U rbs Syon inclyta, gloria debita glorificandis ; 
T u bona vifibus interioribus intima pandis. 

XIV. 

Intima lumina, mentis acumina te fpeculantur ; 
P eclora flammea fpe modo, poftea forte, lucrantur. 

xv. 

U rbs Syon unica, manfio myftica condita ccelo; 
N unc tibi gaudeo, nunc mihi lugeo, triflor, anbelo. 

XV). 

O pprimit omne cor ille tuus decor, O Syon, O pax ! 
U rbs fine tempore, nidla poteft fore laus tibi 
mendax. 

s 244 FESTUM OMNIUM SANCTORUM. 

XVIJ. 

O nova manfio ! te pia contio, gens pia munit, 
P rovehit, excitat, auget, identitat, efficit, unit. 

XVIIJ. 

S unt tibi lilia, pura cubilia virginitatis ; 
EJt rofa fanguine, purpura lumine fobrietatis. 

XIX. 

Hunc bene qucerimus, ergo videbimus, immo vi- 

demus ; 
H uncfpeculahimur, hunc fatiabimur ,buncfitiemus. 

xx. 

U rbs Syon inclyta, patria condita littore tuto, 
T e peto, te colo, te flagro, te volo, canto, faluto. 

XX). 

C um Patre Filius, atque Faraclitus cequus Utrique, 
O mnia continet, omnia eminet, omnis ubique. 245 
DOMINICA PRIMA ADVENTUS. 

Nox pracejjlt : dies autern appropinquavit . 
I. 

Eni, veni 'Emmanuel ! 
V C aptivum folve Jfrael, 

Qjii gemit in exilio, 
P rivatus Dei Filio : 

G aude ! gaude ! Emmanuel 
N afcetur pro te, \frael ! 

V eni, O Jefle virgula ! 

E x hojlis tuos ungula, 

D efpecu tuos tartari, 

E duc, et aniro barathri; 
G aude ! gaude ! Emmanuel 
N afcetur pro te, Ifrael ! 246 DOMINICA PRIMA ADVENTUS. 

nj. 

V eni, veni, O Oriens ! 
S alvare nos adveniens ; 
N oftis depelle nebulas, 

D irafque mortis tenebras ! 
G aude ! gaude ! Emmanuel ! 
N afcetur pro te, Jfrael ! 

IV. 

V eni, Clavis Davidica ! 
R egna reclude ccelica, 

F ac iter tutumfuperum, 
E t claude vias inferum. 

G aude ! gaude ! Emmanuel 

N afcetur pro te, Ifrael ! 
v. 

V eni, veni, Adonai ! 
Qui populo in Sinai 
hegem dedifti vertice, 
I n Majejlate glorice. 

G aude ! gaude ! Emmanuel 
N afcetur pro te, Ifrael ! 


247 
DOMINICA SECUNDA ADVENTUS. 

Videbunt Yilium Hominis venientem in nube. 
I. 

Ube veclus en defcendit 
N O lim cruce Qui pependit; 
S anfti mille corufcantes 
S tipant circum triumphantes ; 
A lleluia ! 
R ex in terris advenit. 

ij. 
O mnes oculi videbunt 
M ajeflatem et pavebunt ; 
Qjiem fpernebant et vendebant, 
C rucifixum transfigebant, 
U lulantes 
A gnofcent attoniti. 248 DOMINICA SECUNDA ADVENTUS. 

nj. 
M anifejla pajlionis 
S igna gerit et agonis ; 
P ro queis gratias JanSiorum 
D abunt ccetus redemptorum 
C ontemplantes 
S cecla per innumera. 

IV. 

E xoptatum Salutare 
P ompam jubet apparare ; 
S ancli diu expeftantes 
S urgunt Eum gratulantes ; 
Alleluia ! 
A dejl Dei Filius ! 

v. 
I mmo Te omnes adorent, 
E xaliatum Te bonorent ; 
P ropriam Tw majejlatem 
S ume, Rex, et potejtatem ; 
A lleluia ! 
V eniy veni, Domine ! 249 
DOMINICA TERTIA ADVENTUS. 

Quoadufque veniat Dominus. 

'• 

Andem fluclus, tandem luclus, 
T S ol erumpens temperat ; 

N unc aurora, rupta mora, 
L ucem lcetam nuntiat. 

M undi bellus fol ocellus, 

V erus Sol jujiitice, 
S ignat ortum, monflrat portum 

C ommorans in virgine. 

nj. 
J am quiefcit, delitefcit 

I n ijio 'Zodiaco ; 
M ox in lucem verum ducem 

P roferet cum gaudio. 250 DOMINICA TERTIA ADVENTUS. 

IV. 

H oflis frendetyfol dum fplendet 

P urafub nubecula, 
S ed efi carens ncevo, parens 

L ucis, bcec virguncula. 

v. 

P ulfo nimboy rupto limbo 

I nflat his vicloria, 
Qjios, patratum per peccatum, 

A llegarent tartara. 

vj. 
E rgo gaude, terra plaude, 

R edde Deo gloriam, 
Qjiando rore pleniore 

N ubes pluunt gratiam. 

25« DOMINICA QUARTA ADVENTUS. 

Qaudete Domino. 

I. 

Ter fcecundas, O ter jucundas 

B eatce noclis delicias, 
Qjice fufpiratas e ccelo datas 

1 n terris paris delicias. 

ij. 

G ravem primcevce ob lapfum Evce 
D um jamjam mundus emoritur, 

I n carne meus, ut vivat, Deus, 
S ol vitce, mundo fuboritur. 

iij. 

JE ternum Lumen, immenfum Numen 
P annorum vinculis Jlringitur ; 

I n vili caula, exclufus aula, 
R ex cceli befliis cingitur. DOMINICA QUARTA ADVENTUS. IV. I n cunis jacet, et infans tacet 
V erbum, quod loquitur omnia ; 

S ol mundifriget, et flamma riget: 
(Xuidfibi volunt hcec omnia ? 253 
NATIVITAS DOMINI. 

Yerbum caro faclum eft. 
I. 

Uer natus in Bethlebem 
P U nde gaudet Jerufalem. 

ij. 
H ic jacet in prafepio, 
Qjii regnatfine termino. 

iij. 
C ognovit bos et afinus 
Qjiod puer erat Dominus. 

IV. 

R eges de Saba veniunt, 

A urum, tus, myrrham offeruni. 

v. 
I ntrantes domum invicem 
N ovum falutant Frincipem. 254 NATIVITAS DOMINI. 

vj. 
D e matre natus Virgine 
S ine virili femine ; 

vij. 
S ine ferpentis vulnere 
D e nojiro venit fanguine ; 

VIIJ. 

In carne nobisfimilis, 
P eccato fed diffimilis ; 

IX. 

U t redderet nos homines 
D eo et Sibifimiles. 

x. 

I n hoc natali gaudio 
B enedicamus Domino : 

xj. 
L audetur Sancla Trinitas ; 
D eo dicamus gratias. 2 55 NATIVITAS DOMINI, 

hdorent ILum omnes Angeli Dei. Cce chorus angelorum 

E R egem celebrat ccdorum 
N uper natum hodie ! 
T erris Fax mitefque mores : 
D eo jungit peccatores 

D ulcis ]efus hodie. 
E ia gentes properate ; 
F erias concelehrate ; 
C um ccelicolis cantate, 

J efus natus hodie ! 
E cce chorus angelorum 
R egem celehrat ccelorum 

N uper natum hodie ! NATIVITAS DOMINI. 

ij. 
C hriflus, Dominus ceternus, 
C hrijlus, quem colit fupernus 

S erapbim exercitus, 
S ero venit, non moratur y 

V irginis cui referatur 
I ncorruptce uterus. 

C arne velat Deitatem : 
N os laudemus majeflatem 
D ei qui humanitatem 

Ipfefumit hodie. 
E cce chorus angelorum 
R egem celebrat ccelorum 

N uper natum hodie ! 

nj. 
S alve, Pacis almce numen .' 
S alve, ccelis ortum lumen ! 
S alve, Sol Juflitice ! 

V itamfert et claritatem ; 
P ennis fundens fanitatem, 

E lucefcit bodie. 


NATIVITAS DOMINI. 257 

M itis pofuit fplendores ; 
M ortis abjlulit terrores ; 
H ominum levat labores, 

A tqae dat refurgere. 
E cce chorus angelorum 
R egem celebrat ccelorum 

N uper natum hodie ! 2 5 8 

NATIVITAS DOMINI. 

Locutus eji nobh Yilio. 

I. 

les eft lcetitice 
D In ortu regali, 

N am procejjit hodie 

V entre virginali 
P uer admirabilis, 
V ultu deleSlabilis 

I n humanitate, 
Qwi incejlimabilis 
EJi et ineffabilis 

I n divinitate. 

ij. 
O rto Dei Jilio 

V irgine de pura, 
U t roja de lilio, 

S tupejcit natura, NATIVITAS DOMINI. 259 

Quod parit juvencula 
N atum ante fcecula 

C reatorem rerum, 
Qjiod uber munditiee 
L ac dat pueritice 

A ntiquo Dierum. 
iij. 
A ngelus pajloribus 

Juxtafuum gregem 
N o6ie vigilantibus 

N atum cceli Regem 
N untiat cum gaudio, 
J acentem prcefepio 

I nfantem pannofum, 
A ngelorum Dominum 
E t prcenatum hominum 

F orma fpeciofum. 

IV. 

I n obfcuro nafcitur 

I llufirator folisy 
S tabulo reponitur 

P rinceps terrce molis ; z6o NATIVITAS DOMINI. 

F afciatur dextera 
Qjui affixit Jidera 

D um ccelos extendit ; 
C oncrepat vagitibus 
Qjd tonat in nubibus 

D umfulgur defcendit. 
v. 

rbis dum defcribitur , 
V irgo proegnans ibat 

B etblehem, quo nafcitur 
P uer, Qui nos fcribai 

1 n illorum curiam, 
Qjn canebant gloriam 

S ummce Deitatis, 
Etin terrce finibus 
P axfit in bominibus 

B once voluntatis. 
vj. 
C krifle, Qui nos propriis 

M anibus fecifli, 
E t pro nobis omnibus 

N afci voluiftiy NATIVITAS DOMINI. 261 

T e devote pqfcimus, 
L axa, quod peccavimus, 

N on Jinas perire 
P ojl mortem nos miferos, 
S ed Tecum adfuperos 

F acias venire. 
S. Stephanus, 263 FESTUM S. STEPHANI. 

Lapidabant Stepbanum. 
I. 

Eri mundus exfultavit, 
H E t exfultans celebravit 
C hrifli natalitia : 
H eri cborus angelorum 
P rqfecutus efl ccelorum 
R egem cum lcetitia. 

ij. 

P rotomartyr et Levita, 
C larus fide, clarus vita, 

C larus et miraculis, 
S ub bac luce triumpbavit 
E t triumpbans infultavit 

S tephanus incredulis. 264 FESTUM S. STEPHANI. 

nj. 
T ejlis tuus ejl in ccelis, 
T ejiis verax et fidelis, 

T ejlis innocentice. 
N omen habes Coronati, 
T e tormenta decetpati 

P ro corona glorice. 
iv. 
P lenus Sanclo Spiritu 
P enetrat intuitu 

S tephanus ccelejlia. 

V idens Dei gloriam 
C refcit ad vi6ioriam % 

S ufpirat ad prcemia. 
v. 
S e commendat Salvatori, 
P ro Quo dulce ducit mori 

S uh ipjis lapidibus. 
S aulus fervat omnium 

V efies lapidantium, 

L apidans in omnibus. FESTUM S. STEPHANI. 265 

vj. 
N e peccatum Jtatuatur 
H is, a quibus lapidatur, 
G enu ponit et precatur, 

C ondolens infanice : 
I n Qhrijlojic obdormivit, 
Qjii Chrijlojic obedivit, 
E t cum Chrijto femper vivit, 

M artyrum primitice. 

266 FESTUM S. JOHANNIS. 

Difcipulum, quem diligebat Jefus. 
I. 

Erbum Dei, Increatum, 
V A ntefcecla genitum, 

Sponte hic pro nobis natum. 
Sponte morti deditum, 
D iufanftis exfpe£iatum 
P ia turma militum. 

ij. 

V elut aquila difcernit 

T e fidelis oculus ; 
E n noviffimus fe Jlernit 

C oram Te difcipulus ; 
C rucifixum mundus fpernit, 

C onftetur famulus. FESTUM S. JOHANNIS. 267 

iij. 
S uper Veclus recumbenti 
V era das indicia ; 

rbce confulis Parenti, 
F retus hac fiducia ; 

L atus monjiras intuenti 
U nde manat Gratia. 

IV. 

1 lle primus, fperans, credens, 

Qji&rit Te ad Tumulum, 
U Itimus intrat difcedens 

S uperum Vejlibulum ; 
D eum Te, huic tejli credens, 

C olit omne fceculum. 
v. 
A ufo multa Te rogare 

D ifcumbentem, Domine, 
M ox arcana infpeciare 

D abas fub velamine : 
Qjice negatur explicare 

D onecjias in limine. 268 FESTUM S. JOHANNIS. 

vj. 
R ecluduntur cceli fores, 

A dfunt, en J Judicia ; 
L ibri patent, dat clangores 

T uba Irce nuncia ; 
B lande fuperat clamores 

C aritas, Fiducia. 

VIJ. 

T e agnofcunt, Sempiternum 
V erbi Yatrem Inclytum, 

V erbum ?atris Te Supernum, 
T e Amborum Spiritum, 

C celum, terra ; Te infernum 
R egnum colit Dominum. 
E** ^gypto vocavi Yi/ium» ! 271 

DIES INNOCENTIUM. 

Qui confurgens accepit Puerum, et Matrem E/kj, nocle. 

I. 

Ormi, Fili, dormi! Mater 
D C antat Unigenito ; 

D ormi, Fuer, dormi ! Faier 
N ato clamat parvulo. 
M illies Tibi laudes canimus, 
M ille mille millies ! 

ij. 
L edumjiravi Tibifoli, 

D ormi, Nate, bellule ! 
S travi letlum fceno molli, 

D ormi, mi animule ! 

M illies Tibi laudes canimus, 

M ille mille millies ! 272 DIES INNOCENTIUM. 

iij. 
D ormi, decus et corona, 

D ormi, neclar lacleum : 
D ormi, mater dabo dona, 

D abo favum melleum. 

M illies Tibi laudes canimus, 

M ille mille millies ! 
iv. 
D ormi, Nate mi, mellite, 

D ormi, plene faccharo ! 
D ormi, vita mece vitce, 

C aflo natus utero ! 

M illies Tibi laudes canimus, 

M ille mille millies ! 
v. 
D ormi, cor et meus tbronus, 

D ormi, matris jubilum : 
A urium cceleflis fonus 

E t fuave fibilum. 

M illies Tibi laudes canimus, 

M ille mille millies ! DIES INNOCENTIUM. 273 

vj. 
D ormi, Fili; dulce, mater, 

D ulce melos concinam : 
D ormi, Nate ; fuave, pater, 

S uave carmen accinam. 

M illies Tibi laudes canimus, 

M ille mille millies ! 

vij. 
N equid defit, Jiernam rqfis, 

S ternam fcenum violis ; 
P avimentum hyacinthis 

E t prcefepe liliis. 

M illies Tibi laudes canimus, 

M ille mille millies ! 

VIIJ. 

S i vis muficam, paflores 

C onvocabo protinus ; 
I llis nulli funt priores, 

N emo canit caftius. 

M illies Tibi laudes canimus, 

M ille mille millies ! 274 DOMINICA POST NATIVITATEM. 

\Jbi venit plenitudo tempcriu 
I. 

Efper cadit, nox invadit, 
V U mbras denfatura fecum ; 

H uc adeflo, ubi refio, 
U t pernoSiem, Jefu, Tecum. 
C um nec detur, qui foletur, 
N ec circumflet nifi trifle, 
O Qui tamen e$ Solamen, 

H ofpes mane mecum, Chrifte. 

ij. 
P arva vitce ruit cite 

D ies, velut ceflus exit : 
R uit decus, et nonfecus 

O mne, mundus quod dilexit. DOMINICA POST NATIVITATEM. 275 

E n mutanda, vel vafianda, 

C uncla cedunt: — at Tufifie! 
T u Qui caris non mutaris 

H ofpes mane mecum, Qhrifte. 
iij. 
N i Te coramjim per horam, 

D ies mcereo defertas. 
Qjialis projiem verfus hojiem 

T elum niji Tu divertas t 
C uifunt fiji pedes, niji 

D ucant, firment manus ifice t 
S olfeu datur,feu celatur, 

C omes perge mecum, Chrifie. 

IV. 

N ihil tremo, turhat nemo, 

A djis fi Tu beaturus : 
Qjicefunt rite mala vitce, 

H aic prcetereo fecurus. 
O quam fpernam tutus urnam ! 

O quis, Mors, triumphus ifie t 
V inco fofpes, tantum hofpes 

M aneas Tu mecum, Chrifie. 276 DOMINICA POST NATIVITATEM. 

v. 

D ormienti, vix videnti, 

T uam O protende Qrucem ; 
T olle velum, monjlra ccelum, 

P er tenebras affer lucem. 
En Solfurgit cceli ! mergit 

U mbras, mundum, quidquid trijle ! 
Quavis forte, vita, morte, 

H ofpes mane mecum, Chrijle. 277 
CIRCUMCISIO CHRISTI. 

Pafiores glorificantes et /audantes, 
I. 

Cce nova gaudia 
E A nni reduxit orbita ; 
F acit hcec folemnia 
N ativitas Dominica : 
Qjiapropter cuncli mortales 
H ilariter, bilariter, hilariter, hilariter 
C onjubilemus. 

ij. 
C um lcetentur fuperi, 
C ongaudeant et inferi ; 
EJl enim tamfplendidi 
C ommunis caufa gaudii. 
Qjiapropter cuncli mortales 
H ilariter, hilariter, hilariter, hilariter 
C onjubilemus. 278 CIRCUMCISIO CHRISTI. 

nj. 
S atance chirographum 
T ollet et omne debitum, 
O mnibufque fuperum 
Aperiet palatium. 
Qjuapropter cuncli mortales 
H ilariter, hilariter y hilariter, hilariter 
C onjuhilemus. 

IV. 

Quid pro tanto munere 
R eddemus Tibi, Domine t 
Qjicefumus has fufcipe 
Quas grates damus carmine. 
Quapropier cuncli mortales 
H ilariter, hilariter, hilariter, hilariter 
C onjubilemus. 279 
CIRCUMCISIO CHRISTI. 

Yocatum eji nomen Ejus Jefus. 

I. 
Omen jure fublimatum, 
N 1 n excetfis adoratum, 

N omenfummce glorice, 
G abrieli revelatum, 
E t in terris nunciatum 
G enitrici gratice. 

ij. 
H cec ociavo die natum 
C ircumcifum more patrum 

S alvatorem nominat. 
U niverfo publicatum 
M undo nomen boc beatum 

C redentes falvificat. z8o CIRCUMCISIO CHRISTI. 

nj. 
I n hoc lucet Trinitatis 
S plendor atque Unitatis, 

H oc ccelum lcetificat. 
I n hocfulget honor Patris, 
I n £oc patet decor matris, 

H oc fratres glorificat. 

IV. 

H oc efi nomen falutare 
E t folamen fmgulare 

Qjiod fuccurrit trijlibus. 
H oc nos c/ccc^ honorare, 
B enedicere, laudare, 

S emper lcetis mentibus. 
v. 
E ccc nomen gratiofum, 
F ruftuofum, virtuofum 

P r# cwnclis nominibus. 
V ultum Dei gratiofum, 
S peciofum, amorofum 

Ofiendit hominihus. CIRCUMCISIO CHRISTI. 281 

vj. 
N omen pulchrum in decore, 
S umme bonum in valore, 

I ntusfapit dulciter ; 
S umme potens in vigore, 
S umme celfum in honore, 

D eleclat feliciter. 
vij. 
E rgo, Yajlor animarum, 
B one ]efu et earum 

L umen indeficiens, 
P ropter nomen Tuum carum 
T etrum chaos tenebrarum 

O bjlrue nos muniens. 
viij. 
O Reformator cunSiarum 
N ationum humanarum, 

V ita mortem auferens, 
R ejiaurator ruinarum 
V irtutum angelicarum, 

T e Ipfumfis largiens. 
Magi ab Oriente. 283 
EPIPHANIA. 

Qbtukrunt E; munera, aurum, tbus, et myrrkam. 
I. 

Os, refpeclu gratice, 
N G entium primitice, 
S pem totius venice 

V obis damus hodie. 

ij. 
C ujus Jlellam vidimus, 

V eram lucem credimus, 
Qjiem Deum cognovimus 
A dorare venimus. 

nj. 
D ona damus talia, 
P er quce regis gloria 
P atet et potentia, 
Q_wce gubernat omnia. 284 EPIPHANIA. 

IV. 

J us in auro regium, 
T hure Sacerdotium, 
Nlyrrha munus tertium 
M ortis in indicium. 28 s" EPIPHANIA. 

\n myfterio Qkrifti. 
I. 

Ribus fignis, 
T D eo dignis, 

D ies ijta colitur ; 
T ria figna 
L aude digna 
C cetus bic perfequitur. 

ij. 

S tella magos 

D uxit vagos 
A d prcefepe Domini, 

C ongaudentes 

O tnnes gentes 
Ejus pfallunt nomini. 286 EPIPHANIA. 

iij. 
N ovum mirum, 
A qua vinum 

F aclum ejl ad nuptias ; 
M undus credit, 
C hrijlus dedit 

S ignorum primitias. 

IV. 

A ]ohanne 
I n Jordane 

C hrijius baptizatus est , 
U nde lotus 
M undus totus 

E i purijicatus ejt. 
v. 
L eclor, lege : 
Ajummo Rege 

T ibi benediclio 
S it in ccelis, 
P lebs Jidelis 

P fallat, cum tripudio. 287 
DOMINfCA PRIMA POST EPIPHANIAM. 

Kationabi/e obfequium 'vejirum. 
I. 

Rex terrce, maris, poli* 
O L aus et honor Tibi Joli ! 

Qjco amore debes coli, 
Qui largiris omnia ! 

ij. 
Tefavente, ver renidet, 
F ruges, flores terra videt ; 
T uum ejl quod mejjis ridet, 
Qjti largiris omnia. 

nj. 
T ibi, quod funt pax falufque, 
V ita bona, grates ufque 
E n debemus dabimufque, 
Qjii largiris omnia. DOMINICA PRIMA. 

IV. 

T ibi, quod redemti Jlamus, 
G ratiam, ccelum quod fperamus, 
R urfus, Pater, quid reddamus, 
Qjii largiris omnia / 

v. 
S i quofruar, perdo totum; 
I d pro lucro Jiat immotum, 
Qjiicquid Tibifit devotum, 
Qjii largiris omnia. 

vj. 
N am quod deponamus ibi, 
M ille fruclus augetfibi; 
L argiamur ergo Tibi, 
Qjti largiris omnia. 

VI]. 

V itcefc jungamur ifii, 
O qui vitam prcebuifli, 
Qjii quod damus et dedijli, 
Qjci largiris omnia. 
Nuptia in Cana. 291 DOMINICA SECUNDA POST 
EPIPHANIAM. 

Vccatus eft auttm Jefus, et difcipuli E/ztf, ad nuptias. 
I. 

Uce beavit Varadifum, 
Q^ D onum fpondens improvifum 
N uptias quce nunciavit, 
N oflras quoque V ox facravit. 

ij. 
P uras cumjunxere manus 
V irgo et vir Cbriflianus, 
T riplex fonat Trinitatis 
B enediSiio jugatis. 

iij. 
D oies fpondet faufie natis 
F ide, Spei, Caritatis ; 
Spondet vinculum jugale, 
N il quod foluat mortale. 292 DOMINICA SECUNDA. 

IV. 

A dfis, magne rerum Sator, 
P ronubus, fponfceque dator ; 
A dce Evam ut dedifti 
C ujus latus perculifii. 

v. 
Fili,prope hocjis die 
M anus Qui conjungas pie ; 
H omojicut es Deufque, 
U numfponfa fit fponfufque. 

vj. 
S ancle Spiritus, tutere 
IJlic qui procubuere ; 
S icut byjffino vejtitam 
A gni confecras Maritam. 

vij. 
P uris ambulent fub alis, 
T uti angelis a malis, 
A d Tuum dumfic Altare 
V ota pergunt integrare. POST EPIPHANIAM. 293 

VIIJ. 

S erta obtulere faujla 
C oram Te, ceu holocaujla. 
P ura cum XJxore puri 
C hrijli Thronum adituri. 294 
DOMINICA TERTIA POST EPIPHANIAM. 

Sicut credidifti fiat tibi. 

I. 
Efecratum, deflitutum, 
D T oto corpore pollutum, 
E t pollutum anima, 
Qjiis me jam redintegrabit f 
Qualis penna me levabit 
E tanta miferia ? 

ij. 
S inefpe etfine Deo 
A d Inferna vivus eo ; 

S tffff confors diaboli : 
Qjiidjit opus jam precandi ? 
Qjiippe vim defiderandi 

M eliora perdidi. POST EPIPHANIAM. 295 

nj. 
H is in mundi volutabris, 
S iccis anhelanti labris, 

J am vires deficiunt. 
P ro me, ]efu dulcis, ora ! 
V erba melle dulciora 

T ua cor reficiunt. 

IV. 

O mnes vos qui taboratis, 
Q^ui gravati fufpiratis, 

] ugum meum tollite : 
A me parvuli difcetis, 
R equiem invenietis ; 

A d me fontes currite. 
v. 

per latus laceratum, 

1 n hac cruce toleratum 

P er Tuum fupplicium, 
P er has fpinas, per apertos 
A d falvandum me lacertos, 

F ac me rurfus integrum ! 296 DOMINICA TERTIA. 

vj. 
Qjii latroni moribundo 

re promifijii mundo 
P aradiji gloriam, 

P ejjimo tu peccatorum, 

1 ndignijjimo reorum, 

M ihi dona veniam ! 

vij. 
F ac ut aridum cor meum 
R evirefcat ante Deum; 

F ac me tecum vivere : 
F ac ut mortuus qui eram, 
C umfepulchro bella geram ; 

F ac me per ie vincere. 297 DOMINICA QUARTA POST 
EPIPHANIAM. 

Motus magnus faEius efi in mari. 
I. 

Ater JEterne ! prcefens ajlervare, 
P Qjwi Tua Dextra pelagus vinxijli, 

M are profundum potens refrcenare 
Finibus certis quos injlituifii ; 
P recibus audi Tuos fupplicantes, 
F ac falvos omnes mare navigantes. 

ij. 

C hrijle Salvator ! Qujus audiverunt 

V ocem Jopitce Jluclus tempeflatis ; 

C ujus in undas ?edes incejlerunt, 

Qj^i dormivifti undis agitatis, 
P recibus audi Tuos fupplicantes, 
F acfalvos omnes mare navigantes. 298 DOMINICA QJJARTA. 

ii j. 
Spiritus Sancle ! Chaifuper aquas 
C cecas, informes, olim Qui movijli; 
Qju temperajli undas conturbatas, 
F remitus premens, pacem reddidifli; 
P recibus audi Tuos fupplicantes, 
F acfalvos omnes mare navigantes. 

IV. 

T riniias Sancla ! Fotejlate plena, 
P ericlitantes navitas defende, 
I gnem, procellas, inimicos frcena, 
I nfuper Dextram validam prcetende, 
Grates ut agant, Te Deurn laudantes, 
N obifcum omnes mare naviganUs. 

299 DOMINICA QUINTA POST 
EPIPHANIAM. 

Gratias agentes. 
I. 

haudite cceli ! 
P R ideat cether ! 

S ummus et imus 
G audeat orbis ! 
T ranfivit atrce 
T urba procellce ! 
S ubiit almce 
G loria palmce ! ij. 
S urgite verniy 
S urgite flores, 
G ermina piclis 
S urgite campis ! 3oo DOMINICA QUINTA 

T eneris miflce 
V iolis rofce ; 
C andida fparfis 
L ilia calthis ! 

iij. 
C urrite plenis 
C armina venis, 
F undite lcetum 
B arbita metrum ; 
N amque revixii, 
S icuti dixit, 
P ius illcefus 
F unere ]efus. 

IV. 

P laudite montes, 
L wcftte fontes, 
R efonent valles, 
R epetant colles : POST EPIPHANIAM. 301 

I revixit, 
S icuti dixit, 
P ius illcefus 
F unere ]efus. 302 

DOMINICA SEXTA POST EPIPHANIAM, 

V.le apparuit, ut peccata noftra tolleret. 
I. 

Qquis binas columbinas 
E A las dabit animoe, 

U t in almam Crucis palmam 
E volet citijjime f 
I n qua ]efus totus lcefus, 

rbis dejiderium, 

E t immenjus, ejt Jujpenjus, 
F a£lus improperium ! 

ij. 
O cor Jcande ! ]eju pande 

C aritatis vifcera : 
E t projunde me reconde 

1 ntra facra vulnera. POST EPIPHANIAM. 303 

Infuperna me caverna 

C olloca macerice ; 
H ic viventi, quiefcenti, 

F inis ejl miferiae ! 

11 j. 
O mi Deus, amor meus ! 

T une pro me pateris f 
P roque indigno Qrucis ligno 

J efu mi fuffigeris ? 
P ro latrone, ]efu bone, 

T u in Crucem tolleris ? 
P ro peccatis meis, gratis, 

V ita mea, moreris t 

IV. 

N onfum tanti, ]efu, quanti 

A mor tuus ceflimat : 
H eu cur ego vitam dego 

C orfi Te non redamat ? 3 o 4 DOMINICA SEXTA. 

B enediclusjit inviclus 
A mor vincens omnia : 

A mor fortis, tela mortis 
R eputans utfomnia. 

v. 
IJle fecit et refecit 

A mor, ]efu, perditum : 
O infgnis, Amor, ignis, 

C or accende frigidum ! 
O fac vere cor ardere, 

F ac me Te deligere : 
D a conjungi, da defungi 

T ecum, ]efu, et vivere ! 305 
DOMINICA SEPTUAGESIMA. 

Simile ejl regnum ccelorum homini Patrifamilias. 
I. 

An&ce Syon adfunt enccenia : 
S D efponfatur prafens ecclefia. 

ij. 
S tans amicla virtutum gloria, 
P ajfirn organa fonant dulcia. 

iij. 
R orat cceli mifericordia ; 
P luunt nubes, Jiillat juflitia. 

IV. 

S ponfus adeji, natus ex Maria, 
S anans mundum indulta venia. 3 o6 DOMINICA SEPTUAGESIMA. 

v. 
J ungit Sibi Qhrifius ecclejiam ; 
S eptiformem dat ei gratiam. 

vj. 
S acramenta fiunt pafchalia : 
P roponuntur vitce ciboria. 

VIJ. 

A d has Agni cceleftis nuptias 
V ocatfuos Faterfamilias. 

VIIJ. 

A deft Abel, fert innoceniiam ; 
I ntrat Noe, portat jufiitiam. 

IX. 

M elchifedec, pro facerdotio 
B enedicens, fedet in medio. 

x. 
H ic Abrahce fidei veritas ; 
S pes Ifaac et Jacob caritas. DOMINICA SEPTUAGESIMA. 307 

xj. 
S tet Moyfes cornuta facie ; 
S olem tenens triumphat Jofue. 

XIJ. 

P uer David trucidat Goliam ; 
R ex pfalmorum pangit melodiam. 

XIIJ. 

S imul aflant hex et Prophetia, 
C onfirmata per Evangelia. 

XIV. 

F cederantur terris cceleftia : 
C omplet Deus omnibus omnia. 308 DOMINICA SEXAGESIMA. 

In mortibus frequenter. 

I. 
Ofcit regnum Dei Natus ; 
P P ergit pugnaturus : 

S igni rubor fulget latus, — 
E cquis fecuturus ? 
Chrijlifi quis hauftum trucem 

F ortiter potabit, 
C hriflif quis geret crucem, — 
I s commilitabit. 

ij. 
E cce primus, — qui per velum 

M ortis Jlat explorans, 
C hrifium videt inter ccelum, 

C adit Hunc adorans ; DOMINICA SEXAGESIMA. 309 

I clibus opprejlus duris 

(H ic exemplar dabii) 
V eniam orat necaturis, — 

Qjns commilitabit ? 

iij. 

E cce bis sex, — quibus Pater 

1 nfpiravit lucem, 
Qui, fpes tanta nempe datur, 

S pernunt Jlammam, crucem ; 
S ciunt fortes per mucronem 

Qjiid angoris Jlabit, 
P er tyrannum, per leonem, — 

Qjiis commilitabit t 

IV. 

P ueris enfenes mifti, 

V irgines matronis, 

N itent circa fedem Cbrijli 

V efiibus, coronis. 

z 3io DOMINICA SEXAGESIMA 

ljlis per dolores datur 

Ad Te perdurare ; 
ljlis O concedas, Pater, 

N os commilitare. 3" DOMINICA QUINQUAGESIMA. 

Dixerunt ei, Jefus Nazarenus tranfiret. 
/ 

Efus, dulcis Nazarenus, 
J J udcBorum Rex amcenus, 
P ius, pulcher, floridus ; 
P ro falute fuce gentis 
S ubit mortem in tormentis, 
F aclus pallens, lividus. 

ij. 
D ulce nomen et cognomen, 
H oc tranfcendens efl prcenomen 

O mnibus nominibus : 
M ulcet reos,fanat eos, 
F ovet reos, munit eos, 

S ervat ab infultibus. 3 i2 DOMINICA QUINQUAGESIMA. 

nj. 
H oc eji nomen recolendum, 
Qjiod Jic femper ejl tremendum 

M alignis fpiritibus ; 
H oc eji nomen falutare 
E t folamen Jingulare 

Quod fuccurrit trijiibus. 

IV. 

U t quid majora cupimus 
Quam quod Jefusjit intimus 
Qja ejt prceamantijjfimus, 

E t qucerit nos amare : 
A mat ferventiffime, 
A mat conjlantiffime, 
A mat benignijjime, 

Etjuos vult juvare. 

v. 

J efu ! nomen omne bonum 
T enet, facit dulcem fonum, 
P romeretur Regni tbronum, 
A uditum lcetificat : 


DOMINICA QUINQUAGESIMA. 313 

I n boc lucet fplendor Patris, 
I n boc patet decor Matris, 
In boc fulget bonor fratris : 
H oc fratres magnificat. 

vj. 
C aput Jefu, cor, mens, manus, 
P es et corpus, vigor fanus, 
S anguis Cbrifti, et bumanus 

P arantur bominibus : 
H cbc torquentur pafla dura, 
H is l&fura et natura, 
R eparantur pia cura, 

P urgatis criminibus. 

VIJ. 

Ergoji quis velit fcire 
Qjtare nomen Jefu mire 
F acit bonos concupire 

S ui inbcerentiam ; 
J efus pulcher in decore, 
S umme bonus in valore, 
M itis, lenis cum dulcore, 

P ronus ad clementiam. 314 DOMINICA QUINQUAGESIM A. 

VIIJ. 

J efus eji Rex gloriofus, 
J efus forma fpeciofus, 
J efus lingua gratiofus, 

E t mirandus opere : 
J efus fortis, animofus, 
] efus pugil vigorofus, 
J efus donis copiofus, 

E t gaudet tribuere. 

IX. 

S ummus potens in vigore, 
S ummus celfus in honore, 
S ummus gratus in amore, 

O mnem laudem obtinet : 
Infciendo omne fapit, 
A mbiendo cuncla capit, 
D iligendo corda rapit, 

E t illata retinet. 
x. 
E ia nobis nomen gratum, 
D ulcis Jefus appellatum, DOMINICA QUiNQUAGESIMA. 315 

S ic in cordefit firmatum 

U t non pojjit exui ; 
H oc reatum peccatorum 
T ollaty prcejlet jubilorum 
O das, fede beatorum 

D onet nobis perfrui. Feliciter explicit Annus hatinus. Laus Deo. 
Ocl. 20. 1873. 


INDEX. 

WITH AUTHORITIES, CORRECTIONS, AND 
NOTES. 

N the following Index opportunity bas been 
I taken to correci mifprints wbere tbey are 
known. Some autbority is given for each 
hymn, and thofe readers who wijh to Jtudy the fub- 
je£t further will fee by the conftant references to 
DanieVs " Thefaurus Hymnologicus" to Mone's 
u Hymni Latini Medii JEvi," to Neales " Hymni 
Ecclejice" to Archbijhop Trench y s " Sacred Latin 
Poetry" and to Mr. Coutier Biggs's " Hymns 
Ancient and Modern Annotated" that much more is 
to befound in thefe and other books. Althougb on 
two or three occafions I have quoted manufcript 
authority, it is only becaufe tbe firfi copy ofa hymn 
has come to me direclly from fuch a fource, and 3x8 INDEX. 

not becaufe I have made any ferious attempt to 
fupplement the refearches of Neale, Daniel, or the 
others. At the fame time I think it right to fay 
that hoth manufcript and printed Breviaries and 
colleftions of Hymns have been examined, and that 
probably any one who has gone over the fame 
ground will agree with me that little worth glean- 
ing from the well garnered field now remains un- 
printed. Thefecular literature ofLatin rhyme may 
pojfibly prefent fome unexplored nooks. 

The texts have been taken from either the Epi- 
jlle or the Gofpel for the day, the old verfion, gene- 
rally from a Manufcript Bible of the thirteenth 
century, being ufed in preference. 

All the hymns are in rhyme with the exception 
of two by Qardinal Teter Damiani, in which the 
aflonance approaches rhyme fo nearly as to make 
the difference immaterial. I have been obliged, 
with regret, to omit many fine unrhymed hymns, 
including thofe known as Ambrofian, thofe of 
Frudentius, and thofe ofVenantius. A large fource INDEX. 319 

oj the fupplies of other editors being tbus cut ojf, 
I have had recourfe to the kind ajftftance of feveral 
modern Jiudents ofthe rhymed form ofLatin verfe, 
and have efpecially to thank my friend Mr. T. G. 
Godfrey-Faujlett, F.S.A., forjix tranjlations made 
exprejlly for the " Latin Year." It is to be hoped 
that before long a complete volume may iflue from 
the fame pen. Dr. Kynaflon, the High Majler of 
St. FauVs School, and Mr. Addington Symonds, 
well known as an Englijh poet, have aljo favoured 
me with their unpublijhed pieces. And I have to 
acknowledge the kindnejl of Mr. Gladjtone, Mr. 
Beresford Hope, CanonFearfon ofKnebworth, Mr. 
Whiting, and Dr. Tbornton, for leave to ufe their 
tranjlations already printed elfewbere. My warmefi 
thanks are due to Mr. Coutier Biggs, who uncon- 
ditionally placed at my difpofal the colleclion formed 
for his edition of " Hymns Ancient and Modern," 
including his own tranjlations of Englijh Hymns, 
and who, above all, bas kindly ajlijled me with his 
advice andwith the critical care and fkilled accuracy 


320 INDEX. to which any meafure of completenejl mufl be attri- 
buted. I have alfo to acknowledge the kindnefs of 
the Rev. Dr. Purefoy Qolles in making copies of 
feveral hymns. 

Mr. Kobert Bateman has drawn the illuflrations 
on vvood, with one exception, from his own defigns. 
Our acknowledgments are due to Mr. R. Spencer 
Stanhope for leave to ufe afludy ofhis fine piclure, 
the "Wineprefl" from which thefubje6i ofthe defign 
for the cut facing p. 59 is derived. 

VV. J. Loftie. INDEX. 321 A doretur llle Deus, 205. 

From the " Ecclefiologift," April, 1853, "E Miffali 
Morinenfi." The 4th and 6th verfes omitted. 

A d perennis vitce fontem, 1 24. 

By S. Peter Damiani, Cardinal Bifhop of Ofiia; d. 
1072. From Mone, vol. i. p. 422, and Trench, p. 315. 
This magnificent hymn is not rhymed in the ftricl modern 
fenfe of the word. 

A Imum Flamen, Yita mundi, 101. 

From Daniel, vol. ii. p. 368. 
A ngelorumji haberem, 184. 

From Mone, vol. i. p. 361. Ten out of thirteen verfes. 
A rx firma Deus nojler efi, 121. 

From Mohnike, Hymnologlfcbe Forfcbungen,vo\. ii. p.250. 
Tranflated by Buttmann (d. 1829), from Luther's " Ein 
fefte Burg ift unfer Gott." See Trench, p. 253. 

A ttolle paullum lumina, 153. 

From Daniel, vol. ii. p. 345. See alfo Neale, Hy. Eccl. 
p. 112, and a tranflation in his "Mediaeval Hymns," p. 
214, where he fays that this hymn and Ex'ite,jiUa Syon, 
are "not earlier than the fixteenth, it may be the beginning 
of the feventeenth, century." 322 INDEX. 

A ve ]efu, beatorum, 19. 

A feledHon from Mone, vol. i. p. 355. Eight verfes 
out of twenty-two. There is a kind of title confifting of 
eight lines, of which thefe are the moft important : — 

"Edidit hoc carmen quidam monachus Grifeorum 
Ad laudem Domini Jhefu ftudiumque bonorum." 

Verfe iij. for porta read porta? ; verfe vj. for Ciw read Ave ; 
and for ab narrandum read ad narrandum. 

C edant jujli figna luclus, 48. 

From Neale, " Hymnl Ecclejia," p. 148. In verfe vj. 
for adjumentum read adjumentum. 

C celica copia, ccelica gratia, 235. 

From Bernard de Morlaix, " De Contemptu Mundi." 
Thomas Wright's " Anglo-Latin Satirical Poets," vol. ii. 
p. 14. See under " O facra potio, facra refectio," and 
11 Urbs Syon aurea, patria la&ea," infra. Verfe xij. 
Plaude ci-vis tneus. So Flacius in two confecutive lines in 
his Varia Poemata, ed. 1556, p. 260. This can hardly be 
a mifprint, but Trench and Neale have preferred to read 
Cinis, which fcans better, and Wright has followed them. 
In a manufcript either reading may be correft. 

C or meum Tibi dedo, 166. 
From Daniel, vol. ii. p. 370. INDEX. 323 

C um me tenent fallacia, 229. 

By William Alard 5 d. 1645. From Trench, p. 241. 

C um recordor diligenter, 117. 

Selection from Mone, vol. i. p. 416. " Cum revolvo 
toto corde." The whole poem, which is headed M Medi- 
tatio animae fidelis," commences with nine verfes " De 
contemptu mundi $ " followed by four H De timore 
mortisj" nine " De adventu Judicis;" fix " De pcena 
peccatorisj" and then the eighteen u De gaudio elec- 
torum," from which I have taken the firft feven and the 
laft five. Mone appends this note: — " Hymnus de Seminar- 
bibliothek zu Trier, O, 17, am Ende, aus dem 13. 
Jahrh." It is probably even older than this implies j he 
mentions that Du Meril affigns it to the I2th century, 
but Levis to a Francifcan, Peter Gonella, of Tortona. 

C ur mundus militatfub vana gloria, 6. 

From Daniel, vol. ii. p. 379. A long account of this 
poem, with various authorities, is given by Daniel, vol. iv. 
p. 288. The different copies have many readings, and 
even alter the difpofition of the verfes. The author was 
at firft fuppofed to be S. Bernard of Clairvaux. Wadding 
attributed it to Jacopone, to whom it is generally afiigned, 
as well as the two poems beginning w Stabat Mater," but 
on infufficient grounds. Trench, p. 262, gives his bio- 
graphy at fome length, on the ftrength of this compofition. 324 INDEX. 

Bale firft named Walter Map, or Mapes, as the author, and 
it is included in Mr.Wright's volume," Poems attributed 
to Walter Mapes,'' p. 147. Danielthinkstheauthorfhiplies 
between Mapes and Jacopone. According to Mr. Wright, 
it occurs in an Englifh manufcript of the thirteenth 
century. Moreover, it refembles, in many points, efpecially 
in the, eafe and flow of the metre, the compofitions 
ufually believed to be by Walter. I think therefore we 
need have little hefitation in claiming it for our country- 
man. In the text I have omitted tvvo verfes j they follow 
from Archbifhop TrencrTs verfion : — 

u Dic ubi Salomon, olim tam nobilis, 
Vel ubi Sampfon eft, dux invincibilis, 
Vel pulcher Abfalon, vultu mirabilis, 
Vel dulcis Jonathas, multum amabilis ? 
" Quo Caefar abiit, celfus imperio, 
Vel Dives fplendidus, totus in prandio? 
Dic, ubi Tullius, clarus eloquio, 
Vel Ariftoteles fummus ingenio." 

The li Stabat Mater Dolorofa " is more likely to be by 
Jacopone, and is familiar everywhere. The other poem, 
" Stabat Mater Speciofa," was publifhed feparately, with 
a tranflation by Dr. Neale, in 1866. 

D efecratum, deftitutum, 294. 

By John Addington Symonds. INDEX. 325 

D e Sion exivit tenor legis, 202. 

From Mone, vol. ii. p. 252. A hymn of the I3th 

century. 

D ies ejl lcetitice, 258. 

From Mone, vol. i. p. 62, a felection of five out of nine 
verfes. 

D ies irce, dies illa, 3. 

From " The Office of the B. V. Mary in Englifh," 
241110. London, 1687, in which it is headed, ** The 
Sequence that is fung at Solemn Mafs for the Dead j " it 
has an Englifh tranflation annexed, beginning : — 

u Day of wrath, that dreadful day, 

Shall the world in afhes lay : 

David and the Sybills fay." 
Three verfes omitted, one between the fourteenth and 
fifteenth and a double one at the end. Verfions of this 
hymn, which is commonly attributed to Thomas of 
Celano, a companion of S. Francis of Affifi, are to be 
found in all the collections. In Daniei's " Thefaurus," 
vol. v. pp. 314, 317, are two other hymns, Fregit <v'iElcr 
•virtualis, and SanSitatis nova Jigna, which are believed to 
be by the fame Thomas. They are both in honour of 
St. Francis, and having been for a long time loft, the 
hrft was identified by Dr. Neale in a fmall MS. book of 
Hours, with French rubrics, cir. 1400, in the National 
A A 326 INDEX. 

Library at Lifbon, according to an article in the Ecclefi- 
ologifl, xcvij. Aug. 1853 5 and the fecond, Daniel prints 
from the Acla Santlorum. They have little merit in 
comparifon with Dies ira, but are not fo poor as fome 
commentators might lead us to fuppofe. 

D ignare me, O Je/w, rogo Te, 175. 
From Daniel, vol. ii. p. 371. 

D omine, jam patiaris, 198. 

From Arundines Cami y 1846, p. 295, where it has the 
initials of the late Henry Drury. 

D ormi, Fi/i, dormi ! Mater, 271. 

From Daniel, vol. iv. p. 318: " Canticum benedidae 
Matris ad iilium in praefepe jacentem." Du Meril attri- 
butes fome antiquity to it, but Daniel thinks it of Jefuit 
origin. Verfes omitted. 

£ cce cborus angelorum, 255. 

Tranflated by John Addmgton Symonds from Charles 
Wefley's " Hark, how all the welkin rings," a hymn 
beft known with Madan's alterations as " Hark, the 
herald Angels fing." 

E cce nova gaudia, 277. 

From Neale, " Hymni Ecclefia" p. 72. Daniel, vol. 
ii. p. 343. He fays (p. 245), it is probably of German 
origin and of the I4th century. INDEX. 327 

E cquis binas columbinas, 302. 

From Neale, " Hymni Ecclefa" p. 109. It is alfo given 
by Trench, p. 150 j Daniel, vol. ii. p. 344 j and WalrarT, 
p. 16. 
E xite Jilice Syon, 22. 

From Daniel, vol. ii. p. 3485 Neale, u Hymni Ecclefa^ 
p. 135. Verfe v. for lanercula read lacernula^ and for 
vermij/um, DaniePs reading, vermis fum, which is aimoft 
certainly correct. Neale gives a tranflation, " Mediaeval 
Hymns," p. 217. It is not very fatisfac"tory, but I have 
not fecn a better. The follovving verfion has not been 
publifhed before j in fome refpecls it is more literal: — 
1. 
Daughters of Syon, go 

Foith, fee the King of kings, 
To fave His people, lo, 

From Solomon He fprings j 
In royal robes of purple dight, 
With fceptre, crown, and jewels bright. 

U. 
The Solomon of grace 

He bears no laurel rod j 
With olive branch of peace, 

'Tis Jefus, Son of God. 
On Gabbatha He meekly ftands, 
Pardon for finners in His hands. 328 INDEX. 

iij. 

His crown all glorious fhines 
With rubies crufted o'er, 

Dug in the deepeft mines, 
Upon the Red Sea fhore : 

Each gem that gliftens in that crown, 

A drop of blood that trickles down. 

IV. 

The fceptre in His hands 

Lays down the law, indeed, 
But bears no li&ors' bands : 

'Tis but a waving reed, 
For with no rod of iron He 
Rules human bofoms peacefully. 

v. 
That robe of ro^al hue 

A foldier rudely fpreads j 
No worms of Tyrian blue 

Have ftained its meagre threads : 
a A very worm, no man, am I," 
He faid Who gave its crimfon dye. 

vj. 
To Him we bend the knee 5 

The fervants of the King 
Defpife earth's vanity, 

Him only following : 
Left cold the members fhould be found, 
While cruel thorns the Head furround. 

INDEX. 329 

E xfultet cor prcecordiis, 177. 

From " Hymns Ancient and Modern, Annotated," by 
the Rev. L. C. Biggs, p. 237. " A hymn from the Sarum 
Breviary." 

F ons Immanuelis venis, 135. 

Tranflation by the Rev. Herbert Kynafton, D.D., of 
Cowper^s " There is a fountain filled with blood." 

G lorioji Salvatoris, 169. 

From " Hymns, Ancient and Modern, Annotated," by 
the Rev. L. C. Biggs, p. 209. Of the I5th century. 
Liege Breviary, for the Name of " Jefus." Neale, " Me- 
diaeval Hymns," p. 202, gives a tranflation and obferves : 
" A German hymn on the Feftival of the Holy name of 
Jefus. All that can be faid of its date is, that it is clearly 
pofterior to the Pange Lingua of St. Thomas, which it 
imitates." 

G ravi me terrore pulfas, \jz. 

By S. Peter Damiani, Cardinal Bifhop of Oftia; died 
1072. From Daniel, vol. i. p. 218. Trench, p. 278. 
Tranflated by Neale, "O what terror in thy forethought," 
" Mediaeval Hymns," p. 52. In Daniel, vol. iv. p. 291, 
are feven additional verfes. This flne hymn, like Ad 
perennh 'vita fontem (vide fupra), is not ftrictly rhymed. 

H eri mundus exfultavit, 263. 

By Adam de S. Viclor. From Archbiihop Trench's 33o INDEX. 

"Sacred Latin Poetry," p. 212, omitting verfes 3,4, and 
6. Tranflated by Neale, p. 133. 

H omo T>ei creatura, 8. 

Selected from the u Paradifus Anima" of Jacobus 
Horftius, Mechlin, 1858, p. 191, where it is headed, 
" D. Dominici Carthufiani Exhortatio ad Pcenitentiam." 
See alfo Daniel, vol. iv. p. 250, and Mone, vol. i. p. 420. 
Daniel, in his Index, vol. v. p. 382, writes, " Adnotat 
Neale, quod et Monium et me erTugit, conditum effe 
carmen ab Dionyfio Carthufiano." I cannot find any 
account of either Dominic or Dionyfius in Leyfer. In 
the Paradijus this poem has twenty-one verfes. Mone 
and Daniel give twelve and a half. 

H uc adjugum Calvarice y 11. 

From Neale's Hymni Eccl. p. 124, and Daniel, vol. ii. 
p. 353. A tranflation is given by Neale, " Mediasval 
Hymns," p. 220. Verfe v, for lavorum, read clavorum. 

Huic adefle, Galitcei, 189. 

By the Rev. Herbert Kynafton, D.D. Cantica Coletina, 
p. 20. 

I n domo Yatris, 207. 

A feledion from Mone, vol. i. p. 428, where the 
whole poem confifts of twenty-feven verfes. INDEX. 331 

I n occurfum Prcscurforis, 215. 

A feleclion from Daniel, vol. ii. p. 217. The whole 
hymn has eleven verfes. 
J erufalem luminofa, 15. 

From Mone, vol. i. p. 433. A fele&ion. Dr. Neale 
(Hymns on the Joys and Glories of Paradife, p. 44) 
attributes it to the i^th century. Verfe iij. line 2, and 
verfe v. line 6, for In read Tu ; verfe iv. line 5, for 
Tu boe, read In hac. 

J efu dulcis memoria, 80. 

A felection from the " Paradifus Amma" of Jacobus 
Horftius, Mechlin, 1858, p. 468, where it is headed 
" Jubilus Amantis Animae, S. Bernardo adfcribi folitus." 
It confifts of fifty verfes. Mone, vol. i. p. 329, gives 
tvventy-five. Daniel, vol. i. p. 222, forty-eight, of which 
he attributes only eleven to Bemard j Trench, p. 246, 
gives fifteen, including verfes i. to v., verfe x. and 
verfes xx. and xxj. of this felection. Twenty-three 
verfes tranflated by Mr. Cafwall are in the " Hymnary, v 
P* 539* S ee on tn i s hymn, u Englim Hymnology," by 
L. C. Biggs, p. 99. 

J efu dulcijfvmel e throno glorice, 65. 

From Daniel, vol. ii. p. 371. 

J efu mi dulcijjime, Domine cczlorum, 179. 

By S. Anfelm of Lucca ; d. 1086. It is included 332 INDEX. 

among his works by Migne, vol. cxiix. col. 593, as part 
of a long poem, a courfe of meditations on Our LorcTs 
life and death. Trench, p. 134, gives a feleclion com- 
mencing " Defere jam, anima, leclulum foporis," in 
which verfes i. ij. and iij. occur. 

J efu, quadragenaricc, I. 

From Addl. MSS. 18301, Brit. Mus. and Daniel, 
vol. i. p. 5. One verie omitted. Verfe i. Di&ator ; 
Dicator is preferable. Verfe iv. for Jejunorum, read 
Jejuniorum. 

J efus, dulcis Nazarenus, 311. 

From Neale's Hymni Ecclefia, p. 165. Five verfes 
omitted. In a note on p. 251 we read, u Exftat hoc 
carmen in Miffali Praemonftratenfium : unde tranfcripfit 
H. A. Daniel." (Vol. ii. p. 262.) Daniel warms into 
enthufiafm when fpeaking of this fequence : — u Quid 
hoc carmine dulcius ? Quid fublimius et (ut fummam 
commemoremus laudem) quid magis Chriftianum ?'* 

J efus, pro me perforatus, 43. 

Tranflated by the Right Hon. W. E. Gladftone, M.P. 
from Toplady's u Rock of Ages." Firft printed, I 
believe, in a volume of " Tranflations" by Lord Lyttel- 
ton and Mr. Gladftone, 1861, where the original order of 
verfes ij. and iij. is tranfpofed. INDEX. 333 

J efus, quando per amorem, 63. 

Tranflated by T. G. Godfrey-FaufTett, from Harriet 
Auber's " Our bleft Redeemer, ere He breathed.'" 

L audes canamus mortui, 163. 

Tranflated by the Rev. Louis Coutier Biggs, from 
" We flng the praife of Him who died," by Thomas 
Kelly. "HymnsAncient and Modern Annotated,"p. 103. 

Luxjucunda, lux infignis, 96. 

By Adam de S. Victor. i2th century. Trench, p. 
190. Gautier, p. 107, &c. 

M irce contemplator crucis, 18. 

Tranflated by T. G. Godfrey-FauiTett, from " When I 
furvey the wondrous Crofs," by Ifaac Watts. 

M ortis portis jraclis, fortis, 55. 

By Peter the Venerable, Abbot of Cluny. From 
Archbifhop Trench's lt Sacred Latin Poetry," p. 159. 
Ten lines omitted. 

N omen jure fublimatum, 279. 

Daniel, vol. i. p. 307. A portion omitted. 

Nos, refpetlu gratice, 283. 
Mone, vol. i. p. 80. 334 INDEX. 

N ube veclus en defcendit, 247. 

Tranflated by Canon Pearfon from C. Wefley^s " Lo, 
He comes." From M Latin Tranflations of Englifh 
Hymns," p. 19. 

O Amator animarum, 199. 

Tranflated by Canon Pearfon from C. Wefley's 
M Jefu, Lover of my Soul," ** Latin Tranflations of 
Englifh Hymns," p. 67. 

O amor quam exjlaticus, 220. 

Unknown. I5th century. From the Rev. Louis 
Coutier Biggs's " H. A. and M. Annotated," p. 177. 

O cceca mens mortalium, 137. 
Daniel, vol. ii. p. 378. 

O Deus ego amo Te, 115. 

Daniel, vol. ii. p. 335. See alfo note vol. iv. p. 347, 
where it is attributed to S. Francis Xavier. 

O Domine Deus,Jperavi in Te, 181. 

Said to have been written by Mary Queen of Scots in 
her Prayer Book. I do not think it has been actually 
traced. It occurs in Daniel, vol. iv. p. 348, and other 
collections both German and Englifh. 

O mi Jefu, qui fubire, 24. 

From Notes and Queries, 2nd S. vol. vii. p. 146, where 
the authorfhip is required. INDEX. 335 

O popule mi, quid merui ? z6. 

From Neale's Hymni Ecclejia?> p. 126. See alfo 
Daniel, vol. ii. p. 346. Verfe ij. for offendite read 
offendi te. Verfe xiv. for nam read num t Verfe xv. for 
prcpera Neale has propere. 

O quam glorificum, 7 1 . 

From Mone, vol. i. p. 383. u l In abfentia fponfi 
tempore tribulationis.' Hs. zu Karlfruhe ohne Nummer, 
15. Jahrh. mit der Melodie. Nach Verfmafs und 
Behandlung ift diefes Lied alter." Two verfes omitted. 
Tranflated by Neale, u Mediaval Hymns" p. 190, u O 
what the bleffednefs, dwelling alone." He omits the 
fame verfes and verfe xj. 

O quanta qualia, 6j. 

From Mone, vol. i. p. 382. " Hs. zu S. Gallen, No. 
528. f. 285. 14. Jahrh. Der Behandlung nach von 
einem franzbfifchen Dichter." 

O Rex terrcc, maris, poli, 287. 

Tranflated by T. G. Godfrey-Fauffett from Bi/hop 
Wordfwortrfs u O Lord of Heaven and Earth and Sea." 

O facra potio, facra refeSiio, 231. 

Selection from Bernard of Morlaix, u De Contemptu 
Mundi" T. Wright's " Anglo-Latin Satirical Poets," 
vol. ii. p. 12. It is to be regretted that Mr. Wright has 336 INDEX. 

not mentioned the authorities, apparently at leaft two 
MSS., from which he gives various readings. Nor has 
he ftated the grounds on which he clafTes Bernard among 
Englifh writers. Archbifhop Trench and Dr. Neale feem 
to have ufed Flacius Illyricus as their authority for the 
centos already publiihed from this poem. 

O Sol cordis, ]efu care, 226. 

Tranflated by J. Addington Symonds from Keble's 
" Sun of my fou]." 

O ter foecundas, O ter jucundas, 251. 

Quoted by Archbifhop Trench, p. 116, from WalrafPs 
u Corolla Hymnorum^ u Can fcarcely be earlier than the 
I5th century." 

P ange lingua gloriofi, 30. 

By S. Thomas Aquinas. See Daniel, vol. i. p. 245. In 
verfe iij. for chris read cibu. Verfe vij. belongs to 
another hymn, il O efca viatorum," Dan. ii. 369. 

P afce nos, Divine Fanis, 188. 

Tranflated by Canon Pearfon from Conder's u Bread 
of Heaven, on Thee we feed." " Hymns Ancient and 
Modern Annotated," p. 248. 

P ajlor meus, vivus Deus, 133. 

Tranflation of Pfalm xxiij. by the late Rev. H. Drury, 
Arundines Cami, 3rd ed. 1846, p. 333. INDEX. 337 

P ater JEterne ! prcefens ajlervare, 297. 

Tranflation of " Eternal Father, ftrong to fave," by 
William VVhiting. From "Kymns Ancient and Modern 
Annotated," p. 270. 

P ater in potentia, 107. 

From Mone, vol. i. p. 304. I3th century. Verfe iij. 
for Ex morbida read Et morbida. 

P atris fapientia, veritas Divina, 32. 

Harl. MSS. 2951. This hymn, as " Hours of the 
Crofs," ufually occurs in the Sarum boolcs. The Editor 
of the " Pfalter," Mafters, 1852, gives it from " Sar. 
Prymer," Rouen, 15 38, 8vo. Probably of I2th century. 

P aulus Syon architeclus, 196. 

From Mone, vol. iii. p. 85. I3th century. 

P lange Sionjilia, 40. 

From Mone, vol. i. p, 104. From a MS. of the 
I5th century. A felection, flve verfes being omitted. 
Verfe i. laft iine, for Grwvitur read Graviter. 

P laudite Cceli, 299. 

From Daniel, vol. ii. p. 366. 

P laufu cborus lcetabundo. See Pfallat chorus lceta- 
bundo, 1 10. 338 INDEX. 

P ortas vejlras ceternales, 87. 

From Trench, p. 172, quoting Corner, Promp, Devot. 
p. 788. One verfe omitted. 

P ofcit regnum Dei Natus, 308. 

Tranilated by T. G. Godfrey-Fauflett from Biihop 
Heber's " The Son of God goes forth to war." 

P ojlquam hojlem et inferna, 90. 

By Adam de S. Victor. From Gautier, p. 101. 

P ropter amnes Babylonis. See Super amnes Ba- 
bylonis, 145. 

P fallat chorus lcetabundo, 110. 

By Adam de S. Viclor. From Daniel, vol. ii. p. 88. 
Daniel reads the firft line, u Plaufu chorus laetabundo." 
Archbifhop Trench, p. 67, reads " Pfallat chorus corde 
mundo." Mone, vol. iii. p. 130, and Gautier, vol. ii. p. 
417. "Plaufu chorus laetabundo." Verfe ij. laft line 
for quas, read quos. 

Yuer natus in Bethlehem, 253. 

From Trench, p. 97. Daniel, vol. i. p. 323. 

Quce beavit Paradifum, 291. 

Tranflated by the Rev. ; Herbert Kynafton, D.D., 
from Keble's u The voice that breathed o'er Eden." INDEX. 339 

Qjialis fum^ nec dicens quare, 148. 

Tranilated by the Rev. Herbert Kynafton, D.D. from 
" Juft as I am, without one plea," by Charlotte Elliott, 
Cantica Coletina, p. 31, with an additional verfe now firft 
publimed. 

Qjiantus clamor et concentus, 142. 

By A. J. B. Beresford-Hope, M.P. from Neale's 
Sequentia ex Mijfalibus, 271. " In exitu Ifrael." Dr. 
Neaie fays, " Digniflima videtur quae cum aliis legatur, 
tam verborum difpofitione, quam theologica doctrina 
admirabilis." The laft verfe altered by the author, 
1873. 
R ecordare fanclce crucis, 157. 

By S. Bonaventura. From Daniel. vol. ii. p. 101. 

R ex Salomon fecit templum, 192. 

From Neale's Sequentia? ex MiJJalibus, p. 248, " Ex 
MifTalibus Trajeclenfi et Andegavenfi." 

S alve mundi falutare, 36. 

By St. Bernard. Sele&ion from the " Oratio Rhythmica 
ad membra Chrifti in cruce pendentis." The text is 
Neale's, Hy. Eccl., p. 122, with the omission of his third 
verfe. In verfe iv. the line " Arundine verberatum " is 
often read "Arundine sic verberatum." 

S alvefaluberrima. See Veni, Qhrifie optime, p. 5 1 . 34o INDEX. 

S anSice Syon adfuni enccenia, 305. 

From Neale, Seq. ex Mifs. p. 252. "E MifiTali Nidro- 
fienfi," that is, of Drontheim. 

S exta paflus feria, 59. 

By Adam de S. Viclor. Gautier, p. 75. 
S tola regni laureatus, 222. 

By Adam de S. Viclor. Trench, p. 202 ; Gautier, 
p. 407. 

S uave tempus et ferenum, 150. 

Tranflation by the Rev. Robinfon Thornton of the 
hymn, "Sweet the moments, rich in blefiing," by the 
Hon. and Rev. W. Shirley, bafed on James Allen. See 
Gidley and Thornton*s Fafciculus. 

S umme Pater, Sancle Deus, 139. 

From Mone, vol. i. p. 13. Four verfes out of fix. 
I4th or perhaps I3th century. 

S uper amnes 'Babylonis, 145. 

A paraphrafe, by A. J. Beresford-Hope, M.P., of 
Pfalm cxxxix. Afimilar veriion,commencing Propteramnes 
Babyloms, was printed in the Arundlnes Cami, but Mr. 
Hope has kindly rewritten nearly every line for the prefent 
work. 

S upernce mairis gaudia, 217. 

From Mone, vol. iii. p. 10. A feleflion. L INDEX. 341 

S urrexit Cbriftus bodie, 46. 

From Mone, vol. i. p. 195. He takes it from a MS. 
of the I4th century. Neale fays it is apparently of the 
I2th : Mediaval Hymns, p. 166, where it is tranflated. 
In verfe v. for Annunciantum read Annunciantem ; or, as it 
is in many copies, Annunciatum. 

T andem audite me, 211. 

From Archbifhop Trench's u Sacred Latin Poetry," 
p. 249, where it is headed Fhcenix inter fiammas expirans. 
Walraff, Corolla Hymnorum, p. 57. Daniel, vol. iv. p. 344, 
has a flightly differing verfion. 

T andem flu6ius, tandem lucius, 249. 

From Daniel, vol. ii. p. 337. A tranflation of this 
hymn is given by Neale, " Mediaeval Hymns," p. 212. 
He fays it " can fcarcely be earlier than the i^th 
century. " 

T ribus Jignis, Deo dignis, 285. 

From Croke's "Rhyming Latin Verfe," p. 53, where 
it is attributed to Hartman or Hartmutus, a monk of S. 
Gall, who flourimed in the 9th century. Dr. Trench, 
p. 127, gives a lefs decided opinion on this point. 

U ne, Bine, Trine, 105. 

Tranflated by T. G. Godfrey-Fauffett, from Bifhop 
Heber's « Holy, Holy, Holy." 
B B 342 INDEX. 

U t jucundas cervus undas, 182. 

From Archbifliop Trench's "Sacred Latin Poetry," 
p. 237, where he fays Mommey "attributes the poem 
from which thefe lines aredrawn, but on groundsentirely 
infufficient, to S. Bernard." 

U rbs Syon aurea, patria laclea, cive decora, 241. 

From Bernard of Morlaix, u De Contemptu Mundi^ 
T. Wright's "Anglo-Latin Satirical Poets," p. 16. 
Many of thefe lines are included in the late Dr. Neale^s 
tranflation, beft known as " Jerufalem the Golden." See 
under " Jacra potio" and " Ccelica cofia " in this 
index. 

V eni, Ckrifte optime, 5 1 . 

A feledtion from verfes beginning " Salve Saluberrima^ 
in Mone, vol. i. p. 296, headed, "Oratio praeparatoria ad 
Sacram Communionem." Nine verfes omitted, and the 
order changed. 

V eni, Sancle Spiritus, 93. 

By Robert, King of France. From Trench, "Sacred 
Latin Poetry," p. 196. " There exifts," he fays, " no 
fufficient reafon for calling in queftion the attribution 
which has been commonly made of it to King Robert." 
But Pitra afcribes it to Stephen Langton. See "Englifh 
Hymnology," p. 36. In verfe v. for A Lux read Lux. INDEX. s±i 

V eni, veni Immanuel, 245. 

From Neile's Hymni Ecclejia, p. 57, and Daniel, vol. ii. 
p. 336. 

V erbum Dei increatum, 266. 

Tranflated by the Rev. Louis Coutier Biggs, from 
Keble's " Word Sup?eme before Creation," " H. A. 
ahd M. Annotated," p. 63. 

V efper cadit, nox invadit, 274. 

Tranflated by T. G. Godfrey-Fauflett from Lyte's 
"Abide vvith me, faft falls the eventide." ALDI 
CHISWICK PRESS : PRINTED BY WHITTINGHAM AND WILKINS. 

TOOKS COURT, CHANCERY LANE. .